ศรีสะเกษ-เทศบาลตำบลขุนหาญ ผุดโครงการเจ๋งมุ่งปลูกฝังวินัยจราจรเด็กปฐมวัย


เมื่อเร็วๆนี้ นายสิริดนย์ น้าวิไลเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าปัญหาจราจร เป็นปัญหาที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการแก้ไข โดยจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน หรือ ประชาชนทั่วไป เราต้องมีการประสานความร่วมมือและร่วมกันทำงานไปพร้อมๆ กัน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน “วินัยจราจร” โดยนำไปบูรณาการเสริมแผนการจัดประสบการณ์เกี่ยวกับการให้ความรู้ ความเข้าใจและปลูกฝังวินัยจราจร รวมทั้งการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติแก่เด็กให้มีการปฏิบัติจนเป็นกิจนิสัย
ดังนั้น เทศบาลตำบลขุนหาญ จึงเล็งเห็นถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จึงได้จัดทำโครงการเมืองจราจรปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลขุนหาญ ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยจะมีพิธีเปิดโครงการฯ ในวันที่ 14 ม.ค. นี้ โดย นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ เป็นประธาน นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ขุนหาญ โรงพยาบาลขุนหาญ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลขุนหาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจราจร เพื่อเสริมสร้างวินัยการจราจรให้กับเด็กปฐมวัยได้เคารพกฎจราจร เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน เพื่อส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยให้ได้มาตรฐานขณะเดินทางอีกด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน