เลย(ชมคลิป)ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเลย เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ที่อ.ด่านซ้ายและอ.นาแห้ว 600 ผืน

ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเลย เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ที่อ.ด่านซ้ายและอ.นาแห้ว 600 ผืน
วันที่ 6 ม.ค. 64 ที่ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเลย ได้รับมอบหมายจาก พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จำนวน 300 ผืน โดยมีนายมณฑล ชัยมงคล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย พันเอกทินกร ประสีระเตสัง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 28 พ.ต.อ.วสันต์ เกศะรักษ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ร่วมเชิญผ้าห่มกันหนาวฯ
นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณและทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกรของพระองค์ โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้กับราษฎรทั้ง 14 อำเภอของจังหวัดเลย จำนวน 3,000 ผืน จึงขอให้ราษฎรทุกคน ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และขอให้ตั้งใจปณิธานปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาและความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม
ด้านนายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย กล่าวรายงานสรุปสถานการณ์ภัยหนาวของอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านตั้งอยู่บนภูเขา ในทุกๆปี จะได้รับอิทธิพลของความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุม ทำให้สภาพอากาศทั่วไปมีลักษณะหนาวถึงหนาวจัด ซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดในท้องที่อำเภอด่านซ้าย วัดได้ (ติดลบ) – 1.5 องศาเซลเชียส ที่บ้านนาลานข้าว หมู่ที่ ๙ ตำบลโพนสูง เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 06.00 น. ส่งผลให้ราษฎรในท้องที่ห่างไกล ทุรกันดาร โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ยากไร้ประสบกับสภาวะอากาศหนาวเย็น จากการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวประจำปี พ.ศ. 2564 พบว่ายังมีประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวเป็นจำนวนกว่า 6,930 คน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ และภาคอกชน ได้เข้าไปดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว และจะได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ ต่อไป
โดยในวันนี้ ประชาชนชาวอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจกอากาศหนาวเย็น ประชาชนชาวอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จึงขอปวารณาและปฏิญาณตนว่าจะประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ดำเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาทด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและผนึกพลังร่วมกันธำรงรักษาพัฒนาประเทศไทยให้เจริญมั่นคงสืบไป
ที่หอประชุมอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเลย ได้รับมอบหมายจาก พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ที่อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย จำนวน ๓๐๐ ผืน โดยมีนายมณฑล ชัยมงคล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย พันเอกทินกร ประสีระเตสัง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๒๘ พ.ต.อ.วสันต์ เกศะรักษ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ร่วมเชิญผ้าห่มกันหนาวฯ
นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณและทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกรของพระองค์ โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้กับราษฎรทั้ง ๑๔ อำเภอของจังหวัดเลย จำนวน ๓,๐๐๐ ผืน จึงขอให้ราษฎรทุกคน ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และขอให้ตั้งใจปณิธานปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาและความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม ด้านนายอาคม ภูละคร ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)รักษาการราชการแทน นายอำเภอนาแห้ว กล่าวรายงานสรุปสถานการณ์ภัยหนาวของอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ว่า ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็น เป็นพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กและผู้ยากไร้ จากการสำรวจความต้องการภัยหนาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่ามีประชาชนอำเภอนาแห้วขาดแคลนเครื่องกันหนาวเป็นจำนวนมากกว่า ๖,๘๒๐ คน ผู้สูงอายุ ๒,๐๖๕ คน ผู้พิการ ๕๗๓ คน ผู้มีรายได้น้อย ๑,๑๗๒ คน และผู้ประสบความเดือดร้อน ๓,๐๑๐ คน ตลอดระยะสองสัปดาห์ที่ผ่านมา อุณหภูมิต่ำกว่า ๑๕ องศามาตลอด มีหน่วยงานต่างๆและภาคเอกชน ได้เข้ามาดำเนินการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นบางส่วนแล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพออำเภอนาแห้ว ได้รับสิ่งของพระราชทาน จำนวน ๓๐๐ ชุด โดยมอบให้ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง ๕ ตำบล ๓ หมู่บ้าน พร้อมกับพระบรมฉายาลักษณ์
โดยในวันนี้ ประชาชนชาวอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจกอากาศหนาวเย็น ประชาชนชาวอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย จึงขอปวารณาและปฏิญาณตนว่าจะประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ดำเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาทด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและผนึกพลังร่วมกันธำรงรักษาพัฒนาประเทศไทยให้เจริญมั่นคงสืบไป

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย