ศรีสะเกษ – พระอาจารย์โชติ มอบลำโพง-สายเคเบิ้ล เพิ่มประสิทธิภาพหอกระจายข่าวชุมชน


เมื่อเร็วๆนี้ ที่วัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม บ้านหนองแคน ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ พระครูวินัยธรศักดิ์มนตรี ปภัสโร หรือพระอาจารย์โชติ เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม ประธานสวนพุทธธรรมนำไทยพาใจเป็นสุข ในพระสังฆราชูปถัมภ์ (โครงการพัฒนาสร้างศาสนสถานทางพระพุทธศาสนาและสนับสนุนงานพัฒนาสังคม) ได้เป็นประธานมอบสิ่งของ ประกอบด้วย สายเคเบิ้ลลำโพงเสียงตามสายประจำหมู่บ้านหนองแคน หมู่ที่ 12 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จำนวน 1,600 เมตร พัดลมตั้งพื้นขนาด 21 นิ้ว หลอดไฟ และเสื่อ เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะภายในศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองแคน มูลค่ากว่า 15,000 บาท ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสื่อสารเสียงตามสายให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง โดยมี นางสุธาสินี แคนดา ผู้ใหญ่บ้านหนองแคน พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นผู้รับมอบ.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน