ขอนแก่น-สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่7 มอบรถตู้ให้กับโรงเรียนเขตรับผิดชอบในวาระครบรอบวันสถาปณา 22ปี

ครบรอบวันสถาปนาปีที่ 22 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 (จังหวัดขอนแก่น) นายอนิรุทธ์ สิงหศิริ ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน นางเรณู เงื้ยบงามศรี ผู้ช่วยผู้ตรวจเงิน นางเมธินี ปาสิกเทพย์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยบุคคลากรในสังกัดกัด บริจาคมอบรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน ที่ไม่จำเป็นใช้ในราชการ ให้แก่โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม และโรงเรียนสุนทรพรหมคุณศึกษา ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้ในสถานศึกษา อันส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Related posts