บึงกาฬ(ชมคลิป)ผวจ.บึงกาฬมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.63 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานฯ พร้อมด้วย พันเอก ยรรยง แสงฮาด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบึงกาฬ ฝ่ายทหาร กอ.รมน.จังหวัด บ.ก. มอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาบึงกาฬ, ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด บึงกาฬ, วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ, พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ, ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ, เกษตรจังหวัดบึงกาฬ และพัฒนาที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ร่วมในพิธีฯ
เนื่องด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ”เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปีพระเจ้า วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรและราษฎรได้มีพืชสายพันธุ์ดี ผลผลิตมีคุณภาพทนทานต่อโรคและแมลงนำไปเพาะปลูกไว้กินเองลดรายจ่ายในครัวเรือนเป็นปัจจัยช่วยให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดจนเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์สำรองไว้ปลูกในรุ่นต่อไปซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น โรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นต้น โดยมีเกษตรกร/ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 8 แห่ง/อำเภอ โรงเรียน 10 แห่ง และวัดจำนวน 10 ที่ได้รับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ

ติดตามได้ช่องทาง (3) ข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ | Facebook