(ชมคลิป)สสจ.เลยร่วมมูลนิธิกาญจนบารมีคัดกรองมะเร็งเต้านม


วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมศาลาประชม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายปรีดา วรหาญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 มี นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี ประธานมูลนิธิกาญจนบารมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดเลย นายอำเภอเมืองเลย ข้าราชการ สตรี ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ร่วมกิจกรรม
นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี รองนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยกล่าวรายงานว่า จากข้อมูลสถิติโรคมะเร็งประเทศไทยปี พ.ศ.2557ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่า โรคมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในสตรีไทย และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ปัจจุบันยังไม่ทราบถึงสาเหตุที่แน่ชัด แต่พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงคือ สตรีที่มีญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านม ขาดการออกกำลังกาย รับประทานอาหารไขมันสูง การป้องกันมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุด คือ การตรวจเพื่อค้นหาและรักษาให้ได้เร็วที่สุดซึ่งการตรวจมี 3 วิธี คือ การตรวจเต้านมด้วยตนเอง การตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์และการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) โดยการตรวจ เต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์จะเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุด สถานการณ์จังหวัดเลย ในปีงบประมาณ 2563 พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ 98 ราย และพบในระยะ3 และระยะที่ 4 ร้อยละ 43
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย และคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอเมืองเลย ได้เห็นความสำคัญของการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก จึงร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี จัดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยง และด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งการจัดกิจกรรมคัดกรองมะเร็ง เต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยง และด้อยโอกาสมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความตระหนักถึงการตรวจเต้านมด้วยตนเอง อย่างถูกต้อง สามารถค้นหามะเร็งในระยะแรกเริ่มได้ และเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่มสตรีในอำเภอเมืองเลย พร้อมทั้งเป็นกระบอกเสียง ระชาสัมพันธ์ให้ผู้หญิงทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง นอกจากนี้ในเพศชายยังตรวจพบมะเร็งเต้านม มีโอกาสเป็นจำนวน 1 เปอร์เซ็นต์ เมื่อปีที่ผ่านมาพบ 5 ราย ซึ่งทางมูลนิธิฯเปิดโอกาสให้มาตรวจได้ ซึ่งจังหวัดเลยมี่โปรแกรมครั้งต่อไป วันที่ 9 ธ.ค.63 ที่ศาลาประชาคมอำเภอวังสะพุง วันที่ 14 ธ.ค.63 ที่อำเภอผาขาว วันที่ 15 ธ.ค.63 ที่โรงเรียนอำเภอภูกระดึง และวันที่ 16 ธ.ค.63 ที่ที่ว่าการอำเภอภูหลวง
นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี ประธานมูลนิธิกาญจนบารมี กล่าวว่า มะเร็ง เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญ และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในอันดับต้นๆของประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่โรงพยาบาลหรือศูนย์บำบัดโรคมะเร็งมีจำนวนจำกัด ส่งผลให้ผู้ป่วยมะเร็งต้องรอรับการรักษาเป็นเวลานาน และจำนวนมากต้องเสียชีวิตก่อนจะได้รับการรักษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมผู้ป่วยที่สถานพักฟื้นผู้ป่วยมะเร็งธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พระองค์ทรงทราบถึงปัญหา ความเดือดร้อนของราษฏรและผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องรอการรักษา จึงทรงดำริให้จัดสร้างศูนย์บำบัดรักษาโรคมะเร็งขึ้น เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดสระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว เป็นต้นมะเร็ง เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญ และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในอันดับต้นๆของประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่โรงพยาบาลหรือศูนย์บำบัดโรคมะเร็งมีจำนวนจำกัด ส่งผลให้ผู้ป่วยมะเร็งต้องรอรับการรักษาเป็นเวลานาน และจำนวนมากต้องเสียชีวิตก่อนจะได้รับการรักษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมผู้ป่วยที่สถานพักฟื้นผู้ป่วยมะเร็งธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พระองค์ทรงทราบถึงปัญหา ความเดือดร้อนของราษฏรและผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องรอการรักษา จึงทรงดำริให้จัดสร้างศูนย์บำบัดรักษาโรคมะเร็งขึ้น เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดสระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว เป็นต้น
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นองค์ประธานในการระดมทุนเพื่อจัดสร้างศูนย์บำบัดรักษาโรคมะเร็ง ภายใต้ชื่อ “ โครงการกาญจนบารมีเฉลิมฉลองพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ปีพุทธศักราช 2539” โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมทูลเกล้าถวายเงินในการสร้างศูนย์ดังกล่าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในมหามงคลวโรกาสเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นปีที่ 50 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงขอพระราชทานพระราชานุญาตใช้พระนามของพระองค์เป็นชื่อศูนย์บำบัดรักษาโรคมะเร็งว่า “ ศูนย์มหาวชิราลงกรณธัญบุรี” ภายหลัง จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี”
พระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 กำเนิดมูลนิธิฯ เพื่อให้ มูลนิธิกาญจนบารมี ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายทุกประการ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะกรรมการของโครงการกาญจนบารมี ดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิกาญจนบารมีขึ้น โดยได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2540


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย /