อุบลราชธานี-แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมประชุมโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน

แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมประชุมโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ-เขมราฐ
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่ศาลาประชาคม บ้านโชคชัย ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี นายเฉลิมชัย ดอกอินทร์ ปลัดฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ-เขมราฐ ระหว่าง กม.387+325-กม.388+580 ระยะทาง 1.255 กิโลเมตร โดยมี นายพิพัฒน์ อาจมีแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กล่าวรายงาน นายวัลลภ รับประภา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นางสาวธีรารัตน์ อุทธา เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ เป็นพิธีกร โดยมีนายพิพัฒน์ อาจมีแก้ว ผอ.แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ นายพิชัย กาญจนสิงห์ รอง ผอ.แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ นายฑีรยุทธ สุขสม ผอ.ส่วนสำรวจและออกแบบ นายปฤษฏางค์กูล แสนมาตย์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นายกฤษฏา สีขาว วิศวกรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและเข้าใจในโครงการได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม โดยมี นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา นายประหยัด บุญพอ ผอ.ร.ร.อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ นายปรัตมิตร ขำคม ประธานชมรมช่วยเหลือและพลเมืองดีต่อประชาชน นายสุวิทย์ ตันสิงห์ ผู้ใหญ่บ้านโชคชัย ตำรวจ ทหาร คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเทพวงศา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา พ่อค้าแม่ค้า และประชาชน ร่วมประมาณ 150 คน ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมโครงการฯดังกล่าว
ทั้งนี้ กรมทางหลวง ได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่างๆ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2550 จึงได้จัดการมีส่วนร่วมของประชาชนขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ เช่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ได้ทราบรายละเอียดของโครงการและมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมติดตาม ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไป
ส่วนทางด้าน นายพิพัฒน์ อาจมีแก้ว ผอ.แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กล่าวว่า โครงการนี้จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเร็วๆนี้ โดยโครงการจะก่อสร้างจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็นมาตราฐานชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ดำเนินการในพื้นที่ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อการจราจรที่คล่องตัวและต่อเนื่องตลอดเส้นทาง รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยอื่นๆบนทางหลวง เพิ่มประสิทธิภาพการจารจรการขนส่งและเป็นการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย