สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานีรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 462 คน

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี นายนพรัตน์ ทองแสง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี เปิดเผยว่า คณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด ชุดที่ 60 ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2564-2565 เพื่อทำหน้าที่แทนผู้แทนสมาชิกชุดเดิมที่จะหมดวาระในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งสหกรณ์ได้กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมปทุมมณีเทวา สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด
นายนพรัตน์ ทองแสง กล่าวว่า ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด มีสมาชิก สามัญ จำนวน 16,251 จะมีผู้แทนสมาชิกในอัตราส่วนสมาชิก 35 คน ต่อผู้แทนสมาชิก 1 คน ซึ่งรวมผู้แทนสมาชิกจะได้รวม 462 คน สำหรับการสมัครผู้แทนสมาชิก ทางสหกรณ์จะทำการตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับสมัครรับเลือกตั้งในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 จะดำเนินการเลือกตั้งในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-15.00 ณ สถานที่เลือกตั้งตามที่สหกรณ์กำหนด และจะประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2564-2565 ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2563