ชัยภูมิ – โรงเรียนโนนคูณ จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วานนี้ (12 พ.ย.63) นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอคอนสาร จ.ชัยภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อมให้การต้อนรับ
นายบุญนาก งามประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ และผู้บริหารสถานศึกษา ชาวบ้าน คณะครูนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และเพื่อเผยแผ่และประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์บนวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงตามรอยศาสตร์พระราชาในรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนโนนคูณรัชมังคลาภิเษก ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ