กาฬสินธุ์(ชมคลิป)นำนักเรียนสืบสานประเพณีลอยกระทงแข่งจับปลาไหลสนุกสนาน


โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์นำนักเรียนและผู้ปกครองจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 สืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย พร้อมจัดกิจกรรมแข่งขันจับปลาไหลเชื่อมความรักสามัคคี ท่ามกลางความสนุกสนานของเด็กๆและผู้ปกครองที่มาร่วมงาน

 

                เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นางระเบียบ จันทร์ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ นางสาววันเพ็ญ สะอาดซื่อ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกันจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการเคารพบูชาและขอบคุณน้ำที่อำนวยประโยชน์ต่างๆต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ และเป็นการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนร่วมสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

                โดยกิจกรรมครั้งนี้ทางโรงเรียนได้เน้นให้เด็กนักเรียนนำกระทงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติมาร่วมงาน เพื่อง่ายต่อการย่อยสลายและอนุรักษ์ธรรมชาติ และยังมีการแสดงของเด็กนักเรียนชั้นต่างๆ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนและครูแข่งขันกันจับปลาไหล ซึ่งนอกจากจะเป็นสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างครูและนักเรียนให้แน่นแฟ้นมากขึ้นแล้ว ยังสร้างความสนุกสนาน และเสียงหัวเราะให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่มาร่วมงานอีกด้วย

                นางระเบียบ จันทร์ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ กล่าวว่า ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งของไทยที่มีมาแต่โบราณได้ถือปฏิบัติตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น เช่น เพื่อเป็นการให้ความเคารพบูชาและขอบคุณน้ำที่อำนวยประโยชน์ต่างๆต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ รวมทั้งเป็นการขอขมาลาโทษที่มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ หรือสร้างความเสียหายแก่น้ำ และขอขมาแม่คงคา

                ดังนั้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์จึงได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้นทุกปี เพื่อให้นักเรียนเกิดความซาบซึ้ง เห็นคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมไทย ทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมปลูกฝังและฟื้นฟูการลอยกระทงในวันเพ็ญเดือนสิบสองให้คงอยู่และสืบทอดประเพณีให้คงอยู่สืบไป