(ชมคลิป)อบจ.หนองบัวลำภู ชักซ้อมเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้ง

ปลัด อบจ.รก.นายก อบจ.หนองบัวลำภู ชักซ้อมเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริต เที่ยงธรรม
วันนี้(30 ตค.63) เมื่อเวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายสินศักดิ์ชัยเดช บรรยงค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ทำหน้าที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายกฤษเรศ วังทะพันธ์ ผอ. กกต.จังหวัดหนองบัวลำภู นายวัลลภ ไชยคาน ผอ.กองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมสังเกตการณ์ในการซักซ้อมวิธีการปฏิบัติงานการรับสมัครการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู (ส.อบจ.)และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู(นายก อบจ.) เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นายสินศักดิ์ชัยเดช บรรยงค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ทำหน้าที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าในวันนี้ได้มีการซักซ้อมวิธีการปฏิบัติงานการรับสมัครการเลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(นายก อบจ.) ซึ่งวันรับสมัครจะเริ่มระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16:30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู มีความพร้อมที่จะรับสมัครและดำเนินการเลือกตั้งในครั้งนี้เพื่อให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสสุจริต เที่ยงธรรมตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งทุกประการ
นายสินศักดิ์ชัยเดช บรรยงค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ทำหน้าที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าเพิ่มเติมว่าตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.)และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 โดยให้จัดการเลือกตั้งภายใน 60 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติเห็นชอบกำหนดแผนงานการจัดการเลือกตั้งโดยกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 5 วันในระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
ในการนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้มีคำสั่งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู(ส.อบจ.)และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู(นายก อบจ.) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องจึงได้มีการซักซ้อมวิธีการปฏิบัติงานการรับสมัครเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยบริสุทธิ์ยุติธรรมและโปร่งใส นายสินศักดิ์ชัยเดชฯผอ.การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวในที่สุด
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู