ผู้ว่าฯเลย มอบเครื่องสีข้าวพระราชทานโครงการตามพระราชดำริ

ผู้ว่าฯเลย มอบเครื่องสีข้าวพระราชทานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านศรีโพนแท่น ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีรับมอบและส่งมอบเครื่องสีข้าวพระราชทานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอเชียงคาน นายประดิษฐ์ อินตราพรม เกษตรจังหวัดเลย นางภัทรภร บุญอาบ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย นางนัคมน เงินมั่น ตรวจบัญชีสหกรณ์เลย เข้าร่วมการประกอบพิธีรับมอบเครื่องสีข้าวพระราชทานฯ
นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ในนามข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย และพสกนิกรกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านศรีโพนแท่น ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง พระมหากรุณาธิคุณโปรดกล้าโปรดกระหม่อนพระราชทานเครื่องสีข้าว จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านศรีโพนแท่น ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
โดยจังหวัดเลย มีการดำเนินงานโครงการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2558 เป็นต้นมา มีกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 อำเภอ มีการดำเนินการ 5 ระยะ ในการประกอบพิธีการรับมอบเครื่องสีข้าวพระราชทานในครั้งนี้ บริษัทนิชชินเบรค (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มบริษัทซีแอลพี ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องสีข้าวแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และในการนี้ พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต่อให้แก่กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากลุ่มองค์กรและสมาชิก ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างนวัตกรรมของผลผลิตทางด้านการเกษตร เกิดรายได้ให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม ตลอดจนทำให้สมาชิกภายในครัวเรือน“อยู่ดี กินดี”
ทั้งนี้ยังเป็นการฝึกฝนให้สมาชิกกลุ่มได้รับการเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการกลุ่มให้เกิดความเข้มแข็ง เกิดพลังแห่งความรัก ความสามัคคีในองค์กร มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่มมากขึ้น จนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สืบต่อไป


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย