หนองคาย-สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย ชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบจ.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย ชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมร่มไทร องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย อ.เมืองหนองคาย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศกำหนดจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ว่าที่ร้อยตรี ดร.สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้จัดการเลือกตั้งภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพันจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 โดยกำหนดแผนจัดการเลือกตั้งสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายประกาศให้มีการเลือกตั้งวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 วันรับสมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 9 ธันวาคม 2563 วันสุดท้ายการเพิ่มชื่อ ถอนชื่อวันที่ 13-19 ธันวาคม 2563 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งวันที่ 20 ธันวาคม 2563 วันเลือกตั้ง วันที่ 21-27 ธันวาคม 2563 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งกรณีไม่มีร้องเรียน วันที่ 19 มกราคม 2564 ผู้สนใจสามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ทั้ง 30 เขต ได้ที่ สถานที่รับสมัคร ณ ห้องประชุมร่มไทร สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
โดยมีว่าที่ผู้สมัคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และว่าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงครั้งนี้:ฤาษีลภ-ปวีณา//จ.หนองคาย