นครพนม(ชมคลิป)มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ฯ พัฒนาศักยภาพคนดูแลผู้พิการทางสติปัญญาในพื้นที่


วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม นางกฤษณา ธีระวุฒิ ประธานศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า ปัญหาเรื่องภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเป็นปัญหาหนึ่งในสังคมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคต เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่เอื้อต่อการเกิดภาวะบกพร่องทางสติปัญญา เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย เพราะผู้บกพร่องทางสติปัญญาจะถูกชักจูงให้กระทำความผิดได้ง่าย โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่มีเชาวน์ปัญญาต่ำ เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาถูกล่อลวงทางเพศ ปัญหายาเสพติด นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของคนในครอบครัวทำให้รู้สึกหดหู่ สิ้นหวังในการดูแลบุตรพิการ นำมาซึ่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติโดยรวม
ดังนั้นเพื่อสร้างให้ชุมชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาผู้พิการและมีส่วนช่วยเหลือกันในสังคม ทำให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลี้ยงดูและฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้นในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันของผู้พิการทางสติปัญญา ทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฟื้นฟูทางการศึกษา และทำให้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและช่วยเหลือคนพิการทางสติปัญญาเป็นไปอย่างถูกวิธี มีความต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มแรก มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงได้จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ในการดูแลคนพิการทางสติปัญญาให้กับผู้นำชุมชน พ่อแม่ผู้ปกครองและอาสาสมัครดูแลคนพิการทางสติปัญญา รวมทั้งสิ้น 70 คน
ซึ่งทุกคนจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เป็นระยะเวลา 2 วัน เกี่ยวกับสาเหตุและภาวะบกพร่องทางสติปัญญา แนวทางการป้องกัน การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชน การส่งเสริมพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา การฝึกทักษะเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน การปรับพฤติกรรมเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและดนตรีบำบัดเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บทบาทของอาสาสมัครในการช่วยเหลือคนพิการทางสติปัญญาในชุมชน บทบาทพ่อแม่ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาเด็กให้เจริญเติบโตตามวัยและการวิเคราะห์ปัญหาที่พบในเด็กที่พิการทางสติปัญญารวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาที่ถูกวิธี กฎหมายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ที่มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พิจารณาเลือกพื้นที่อำเภอนาแก เพราะมีจำนวนคนพิการทางสติปัญญาค่อนข้างสูง คือ 219 คน นอกจากนี้ยังมีในอำเภอใกล้เคียงอื่น ๆ อีก