ขอนแก่น(ชมคลิป)ทุ่งใหญ่ Bike for fund 2020 นักปั่นร่วมแข่ง 14 รุ่น เข้าเส้นชัยแบบต้องขอดูภาพสโล

 

ที่โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอกระนวน ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานทางเรียบเพื่อการกุศล ทุ่งใหญ่ Bike for fund 2020 โดยมีนายสมยศ รัตนถา นายวิทยา บัวพัฒน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา พร้อมด้วยภาครัฐและเอกชนร่วมงาน โดยมีนักปั่นเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 13 รุ่น กว่า 500 คน

นายธงชัย ศรีเคนา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา ปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่กำลังเผชิญกับปัญหาสุขภาพอันมีสาเหตุจากการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการออกกำลังกายที่ไม่เพียงพอ โดยองค์การอนามัยโลกได้พัฒนายุทธศาสตร์โลกด้านอาหาร กิจกรรมทางกายและสุขภาพ อีกทั้งเรียกร้องให้เพิ่มความเข้มแข็งด้านสุขภาพที่เน้นการ “สร้าง” มากกว่าการ “ซ่อม”

 

ดังนั้นการปั่นจักรยานจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีในการออกกำลังกายที่ทำง่ายและได้สุขภาพ ทางโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษาจึงได้จัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบเพื่อการกุศล ทุ่งใหญ่ Bike for fund 2020 อันเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการรักษาสุขภาพอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้สถาบันและองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาด้วยการร่วมแข่งขันปั่นจักรยาน โดยการแข่งขันจักรยานทางเรียบเพื่อการกุศล ทุ่งใหญ่ Bike for fund 2020  มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อระดมทุนในการจัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษาและซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  เพื่อส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน

ในการจัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบเพื่อการกุศล ทุ่งใหญ่ Bike for fund 2020 ครั้งนี้ใช้ระยะทาง 70 กิโลเมตร ผ่านพื้นที่ 2 จังหวัดคือ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น และอำเภอหนองกุงศรี อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เสือหมอบ 6 รุ่น เสือภูเขา 6 รุ่น และ VIP 1 รุ่น ผู้ที่เข้าเส้นชัย 7 อันดับแรก ได้รับถ้วยรางวัล และ 5 อันดับแรกได้รับเงินรางวัล

สำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัย 3 อันดับแรกของแต่ละรุ่น ประกอบด้วย รุ่นA ประเภทเสือหมอบ อันดับ 1 นายชนชิต วงบาตร อันดับ 2 นายสัจจกุล เสียงล้ำ อันดับ 3 นายภราดร สุระมณี รุ่น B เสือหมอบ อันดับ 1 นายสุกรี คำบึงกลาง อันดับ 2 นายวณัช สีทำมา อันดับ 3 นายอนุชา คำศิริ รุ่น C เสือหมอบ อันดับ 1 นายพิศิษฐ์ กฤตยาจรรโลง อันดับ 2 นายชนิล ไทยง้วน อันดับ 3 นายนิรัญ มาเรือง

รุ่น D เสือหมอบ อันดับ 1 นายอรรจน์ ภูริภาคย์ อันดับ 2 นายอานนท์ นนท์ชะสิริ อันดับ 3 นายวีรวิญ์ แพ่งนุเคราะห์ รุ่น E เสือหมอบ อันดับ 1 Mr.Neyts Johnny อันดับ 2 นายทวีศักดิ์ จันทะสิน รุ่น F เสือหมอบหญิง อันดับ 1 นางกาญจนา เกิดศิริ อันดับ 2 นางสาวนงนุช เสรีสิริพันธุ์ อันดับ 3 นางสาวหิรัญญา สินธุศิริ รุ่น G เสือภูเขา อันดับ 1 นายธเนศวร ทองฟอ อันดับ 2 นายศราวุธ ปื้นสันเท๊ยะ อันดับ 3 นายณัฐพงษ์ เชื้อบุญมา

รุ่น H เสือภูเขา อันดับ 1 นายกิตติพงษ์ สีดาคำ อันดับ 2 นายวัชรกร บัวธรา อันดับ 3 นายปุรเชษฐ์ ลุงไธสง รุ่น I อันดับ 1นายทศพร ชัยธนยศ อันดับ 2 นายคำภู แก้วใส อันดับ 3 นายไพโรจน์ อโนทัยไพบูลย์ รุ่น J เสือภูเขา อันดับ 1 นายต่อ เทพชาติ อันดับ 2 นายสมคิด พงศ์กรกัมพล อันดับ 3 นายประภาส มีคำ รุ่น K เสือภูเขา  อันดับ 1 นายอารักษ์ ยุ่นประยงค์ อันดับ 2 นายนิรุต อรรถพรพิทักษ์ อันดับ 3 นายสุรัฐพงษ์ สุขตน และรุ่น L เสือภูเขาหญิง อันดับ 1 นางสาวบังอร ทองประเสริฐ อันดับ 2 นางสาวอัจฉรา แสงสูงเนิน อันดับ 3 นางสาวพิชญาภา วงกาไสย