ศรีสะเกษ – เดินหน้าพัฒนาฝีมือแรงงานคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน


เมื่อเร็วๆนี้ นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ได้ทำการสอบคัดเลือกกำลังแรงงานตามระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยคัดเลือกกำลังแรงงานที่มีความพร้อมเข้ามาฝึกในหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2564 จำนวน 6 ช่าง ประกอบด้วย ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศในบ้าน และผู้ประกอบอาหารไทย
ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว เป็นการฝึกกำลังแรงงานใหม่ ให้มีความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพต่างๆ เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน เน้นการฝึกภาคปฏิบัติ 80 เปอร์เซ็นต์ และภาคทฤษฎี 20 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลาฝึกในสำนักงานฯ 2-4 เดือน(ในแต่ละสาขาช่างที่กำหนด) และส่งฝากฝึกในสถานประกอบกิจการหาประสบการณ์จริงในการทำงานอีก 1-2 เดือน (ในแต่ละสาขาช่างที่กำหนด)
การสอบคัดเลือกครั้งนี้ เป็นการสอบภาคทฤษฎีและสัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อวัดแนวคิด การมีแผนการประกอบอาชีพในอนาคต เนื่องจากการพัฒนากำลังแรงงานในกลุ่มนี้ มุ่งเน้นพัฒนาเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ทั้งนี้มีกำลังแรงงานใหม่ให้ความสนใจเข้าสอบคัดเลือกครั้งนี้ จำนวน 71 คน ผ่านการคัดเลือก จำนวน 65 คน.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา