สสจ.ขอนแก่น ประกาศนโยบาย ปี 64 ขอนแก่น-เมืองแห่งสุขภาวะเข้มแข็ง ศูนย์กลางความเป็นเลิศทางการแพทย์ระดับประเทศ ประชาชนสุขภาพดีด้วยตนเอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (สสจ.ขอนแก่น) จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัด ปี 2564 “ขอนแก่น-เมืองแห่งสุขภาวะเข้มแข็ง ศูนย์กลางความเป็นเลิศทางการแพทย์ระดับประเทศ ประชาชนสุขภาพดีด้วยตนเอง”และแถลงสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ปี 2563

เมื่อไม่นานนี้ นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (สสจ.ขอนแก่น) เป็นประธานการประชุมถ่ายทอดนโยบายยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ปี 2564 และแถลงสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ปี 2563 โดยมีผู้บริหารในสังกัด สสจ.ขอนแก่น ได้แก่ นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น พญ.ดวงพร อัศวราชันย์ ผอ.โรงพยาบาลชุมแพ ผอ.โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ ผอ.รพ.สต. ทั้ง 26 อำเภอในจังหวัดขอนแก่น และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุมกว่า 400 คน ณ ห้องประชุม โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น

นายแพทย์สมชายโชติ กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้มีการพัฒนางานเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง โดยมีกรอบแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายและแผนความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ส่วนผลงานเด่น/นวัตกรรม ของจังหวัดขอนแก่น ในปี 2563 ที่ผ่านมานั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้มีการบูรณาการงานด้านสาธารณสุขร่วมกับเครือข่ายในทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการประชาชนให้มีสุขภาพดี จนได้รับรางวัลผลงานและนวัตกรรมเด่นระดับจังหวัด เขต และประเทศมากมาย ได้แก่ ผลการประกวด จังหวัดขอนแก่น ได้รับพระราชทานรางวัล จังหวัด TO BE NUMBER ONE และชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ 3 ชมรม ดีเด่น จำนวน 2 ชมรม และ บุคคล TO BE NUMBER ONE ดีเด่น จำนวน 2 รางวัล

ด้านการบริหารจัดการและการรับมือ COVID-19 ปี 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อน ผ่านคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดโดยการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน เน้นเรื่อง การพัฒนาและเตรียมความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ในการรับมือ COVID-19 เน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคของประชาชน ให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

ด้านรางวัลและนวัตกรรมเด่น ได้แก่ รางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยฯ ระดับประเทศ ปี 2563 และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหรือรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ โดยโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, รางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติสาขาการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด, รางวัลชนะเลิศระดับเขตสุขภาพที่ 7 โรงเรียนต้นแบบสุขบัญญัติแห่งชาติ, รางวัลชนะเลิศระดับเขตสุขภาพที่ 7 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค

ด้านการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย อนามัยแม่และเด็ก บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมสำรวจหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิค-19 สำรวจได้เร็วต้องรับการดูแลได้ทันเวลา ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนผ่านเครือข่ายคณะทำงานข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (OEHP) ภาคการเกษตรกรรม และพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดขอนแก่น ผลงาน Best Practice

ด้านการพัฒนาแนวทางการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ของโรงพยาบาล ในจังหวัดขอนแก่น

ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีนวัตกรรม น้ำมันทิพย์ตะโจ รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น ชุดกะลาลูกประคบและลูกประคบจิ๋วภูมิปัญญาไทยลดอาการชาในผู้ป่วยเบาหวานเครือข่ายสุขภาพ รพ.ภูเวียง ถุงเก็บความร้อนลูกประคบสมุนไพร รพ.หนองสองห้อง

ด้านสุขภาพภาคประชาชน อสม.เข้าร่วมกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 2” จำนวนสูงสุด ระดับประเทศ อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน และ

ด้านการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ต้นแบบชุมชนสร้างสุข

นายแพทย์สมชายโชติ กล่าวต่อไปว่า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) กระบวนการดำเนินการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม ทั้งบุคลากรภายในหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นทุกระดับ การมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ โดยร่วมกันจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ปี 2564 ร่วมกัน ภายใต้วิสัยทัศน์ คือ “เมืองแห่งสุขภาวะเข้มแข็ง ศูนย์กลางความเป็นเลิศทางการแพทย์ระดับประเทศ ประชาชนสุขภาพดีด้วยตนเอง” โดยมีเป้าประสงค์สูงสุด ดังนี้
1.ประชาชนมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 85 ปี และอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 75 ปี
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทางสุขภาพดีขึ้น อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี มีชุมชนสุขภาวะเพิ่มมากขึ้นอย่างเข้มแข็ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
3. ดัชนีความเชื่อมั่น และความไว้วางใจของประชาชน และผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพทางการแพทย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
4. จังหวัดเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ และระบบสุขภาพของจังหวัดมีความพร้อมในการรองรับการพัฒนา และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการสาธารณสุข.

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น