ศรีสะเกษ(ชมคลิป)นอภ.อุทุมพรพิสัย เปิดกิจกรรม “โคก หนอง นา โมเดล”

นอภ.อุทุมพรพิสัย เปิดกิจกรรม “โคก หนอง นา โมเดล” พัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง-เกษตรทฤษฎีใหม่ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เมื่อเร็วๆนี้ ที่บ้านรังแร้ง หมู่ที่ 4 ต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล โดยมี นายสมยศ รำจวน พัฒนาการอำเภออุทุมพรพิสัย นำผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล เกษตรกรและนักเรียน เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
นายสุกิจ กล่าวว่า อำเภออุทุมพรพิสัย ได้ดำเนินงานโครงการตามศาสตร์พระราชา ทั้งสิ้น จำนวน 19 ตำบล 19 โครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย การน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักสวนครัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมการพัฒนาชุมชนครบรอบ 58 ปี และกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่ของ นายบุญเลิศ แสนดี นายบุญหลาย อินทร์ธรรม นายปุ้ย นามมะลัง และนายบุญนาค พวงเพชร เป็นต้นแบบ โดยใช้ฐานเรียนรู้ 4 ฐาน ประกอบไปด้วย ฐานเรียนรู้การปลูกผัก ฐานเรียนรู้การทรงงานเริ่มจากจุดเล็ก ฐานเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล และฐานเรียนรู้ด้านการปศุสัตว์
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน การปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักสวนครัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ให้สามารถนำไปเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง และนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน