ขอนแก่น-ประชุมทีม ปชส.เตรียมจัดงานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น พร้อมด้วย นายเจริญ เพ็งมูล นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น นางเกื้อกูล เพ็ชรสันทัด หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ด้านการประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น

ทั้งนี้ ด้วยวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระวิริยะ เสียสละ และอุทิศพระวรกายในการปฏิบัติภารกิจ การดูแลสุขภาพพลานามัยของประชาชน อีกทั้งให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อนทุกข์ยากลำบาก ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคมมาตลอดพระชนม์ชีพ หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น จึงร่วมกันจะจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้น ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณ พระบรมราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น