(ชมคลิป)จังหวัดเลยระดมความคิดถอดบทเรียนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เป้าหมายแชมป์จังหวัดสะอาดปีที่ 3


วันที่ 25 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก ชั้น 5 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการถอดบทเรียนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดเลย มี หัวหน้าส่วนราชการ คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมถอดบทเรียน


นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลยกล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า จังหวัดเลยมีแผนปฏิบัติการ “จังหวัดสะอาด” ประจําปี 2562 เพื่อดำเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด เร่งรัดการดำเนินการจำกัดขยะมูลฝอยตกค้างให้หมดไป การปรับปรุงฟื้นฟู สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้อง สนับสนุนการรวมกลุ่มพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอย (cluster) การกำจัดขยะมูลฝอยโดยเทคโนโลยีที่เหมาะสม และส่งเสริมเอกชนลงทุนด้านจัดการขยะมูลฝอย สนับสนุนให้มีศูนย์รวบรวมขยะอันตรายชุมชน การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการลด การคัดแยกขยะมูลฝอย และขยะอันตราย ที่ต้นทางให้กับประชาชน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการลดการคัดแยก และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ การติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และขยะอันตรายภายในจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงให้มีการรายงานผลการสนับสนุนการจัดหาพื้นที่ ในการจัดการหรือกำจัดขยะมูลฝอย การสนับสนุนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้การขับเคลื่อน และแก้ไขปัญหาปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนเกิดความต่อเนื่อง และรักษามาตรฐาน ในการปฏิบัติงานให้เน้นการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
“ จังหวัดสะอาด” สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แนวทางและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำโครงการถอดบทเรียน การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดเลย ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโดยมีพระสงค์ เพื่อศึกษานโยบายกรอบแนวคิด ปัญหาเป้าหมาย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ของประชาชนทุกคนในด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดเลย ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดเลย ค้นหาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจากการถอดบทเรียน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามแนวทางประชารัฐ และสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ทราบแนวทางและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย