หนองบัวลำภู(ชมคลิป)กองบิน 23 อุดรธานี หนุนฝึกวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (เหล่าอากาศ)


เมื่อวันที่ 19 กย.63 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นายไพโรจน์ พรมสอน ผอ.สพม.19 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (เหล่าอากาศ) ลูกเสือ-เนตรนารี สังกัดกองลูกเสือโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายบุญมา ภูเงิน ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร นางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นาวาอากาศโท จีรพงศ์ ทองโคตร หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี นายณรงค์ศักดิ์ พิเดช รอง ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือ-เนตรนารี ร่วม 200 คน เข้าร่วมพิธีในการฝึกอบรมได้แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาควิชาการ ฝึกอบรบวิชาอากาศพลศาสตร์ และภาคปฏิบัติ ฝึกอบรมระเบียบวินัย ความสามัคคี และความจงรักภักดี ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยใช้วิทยากรที่มีคุณวุฒิทางด้านลูกเสือของกองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้ให้การอบรมในครั้งนี้
นายบุญมา ภูเงิน ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กล่าวว่าในการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี เหล่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2563 ในครั้งนี้เพื่อทดสอบ และประเมินผลลูกเสือให้ได้รับเครื่องหมายวิชาพิเศษ และ เพื่อฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารี เหล่าอากาศได้นำประสบการณ์ จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน โดยลูกเสือ-เนตรนารีเหล่าอากาศ จะต้องฝึกอบรมหรือเรียนตามหลักสูตร ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ
สำหรับลูกเสือ-เนตรนารี เหล่าอากาศ ในปัจจุบันมี 3 ประเภท คือ ลูกเสือสามัญเหล่าอากาศ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าอากาศ และลูกเสือวิสามัญเหล่าอากาศ จากนั้นพิธีการเปิดกองและการฝึกอบรมตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ก่อนจะมีพิธีมอบวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม ทั้งนี้สำหรับ ลูกเสือ-เนตรนารี เหล่าอากาศ ( Air Scout) ที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ รวมถึงผู้บังคับบัญชาของลูกเสือ-เนตรนารี เหล่าอากาศ ที่สวมเครื่องแบบสีเทา สวมหมวกสีเทา ถุงเท้าสีเทา สวมรองเท้าสีดำ เข็มขัดสีดำ มีผ้าผูกคอและประดับเครื่องหมายตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกำหนดไว้
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู