ศรีสะเกษ – จัดประชุมแผนพัฒนากำลังคน มุ่งเน้นการพัฒนาฝีมือ-ฝึกอาชีพแรงงานคุณภาพ สู่ตลาดอุตสาหกรรม


เมื่อเร็วๆนี้ ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ในฐานะเลขานุการ อนุกรรมการ กพร.ปจ. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เข้าร่วมประชุมด้วย
นางทัศนี กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ได้นำประเด็นเสนอเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุม คือ ผลการทบทวนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2560 -2564 จำนวน 5 อุตสาหกรรม ประกอบด้วย (1) กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ (2) กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (3) กลุ่มอุตสาหกรรมขายปลีกและขายส่ง (4) กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร และเกษตรแปรรูป และ (5) กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP /วิสาหกิจชุมชน)
ทั้งนี้ผลการทบทวนแผนพัฒนากำลังคน ปี พ.ศ. 2560 -2564 ฉบับทบทวน ปี 2564 เดิมเป้าหมายปี 2564 จำนวน 10,146 คน แต่ปรากฎว่าตัวเลขในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 16,500 คน ส่งผลให้ทิศทางพัฒนากำลังคนจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2564 มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น โดยจะเน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP/วิสาหกิจชุมชน) กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป กลุ่มอุตสาหกรรมขายปลีกและขายส่ง กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนตามลำดับ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาให้ก้าวหน้าเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และประเทศชาติต่อไป.