ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเสวนา “พลังงานแบบไหนที่ใช่สำหรับชุมชน” สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชน


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องศรีลำดวน 2 โรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเสวนา “พลังงานแบบไหนที่ใช่สำหรับชุมชน คนศรีสะเกษ” โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงานเพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน ปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายเจษฎาพร สืบก่ำ รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ วิทยากร เจ้าหน้าที่ กลุ่มผู้นำ/แกนนำ และกลุ่มประชาชน ตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ รวมทั้งสิ้นประมาณ 90 คน ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม
นายเจษฎาพร กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน ได้ตระหนักถึงสถานการณ์พลังงานในประเทศที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศเป็นอย่างมาก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน เข้าใจความสำคัญและความจำเป็นของพลังงานกับการดำเนินชีวิต พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สำหรับ 5 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มเยาวชนในโรงเรียน กลุ่มเยาวชนนอกโรงเรียน กลุ่มผู้นำ/แกนนำ กลุ่มประชาชน/กลุ่มอาชีพต่าง ๆ และกลุ่มหน่วยงานราชการ องค์กรต่าง ๆ โดยมีพื้นที่ตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย เป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการเนื่องจาก พื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย เป็นพื้นที่ปลายสายส่ง ทำให้มีไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง ที่ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการปรับปรุงแผนโครงการฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 62 ที่ผ่านมา จึงมีมติให้ดำเนินกิจกรรม กับกลุ่มผู้นำ/แกนนำ และกลุ่มประชาชน อาชีพต่าง ๆ ทั้งสิ้น 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมอบรบสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงาน กิจกรรมศึกษาดูงานด้านพลังงาน และกิจกรรมเสวนา
ทั้งนี้กิจกรรมอบรบสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงาน และกิจกรรมศึกษาดูงานด้านพลังงาน ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดกิจกรรมเสวนา ดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับโรงไฟฟ้ากับการอยู่ร่วมกับชุมชน กิจกรรมเสวนา “พลังงานแบบไหนที่ใช่สำหรับชุมชน คนศรีสะเกษ” อีกด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ //รายงาน