(ชมคลิป)ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนรับฟังแนวทางการพิจารณางบพัฒนาจังหวัด

ภายใต้วิสัยทัศน์หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ นาเที่ยว ต่อคณะกรรมาธิการ ติดตามงบประมาณ สภาผู้แทน
วันนี้( 24 สค.63)ณ ห้องประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนภาครัฐ เอกชน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับ นายไชยา พรหมา ประธานคณะกรรมาธิการศึกษา การจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะอาทิ นายการุณ โหสกุล รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง นายประสงค์ บูรณพงศ์ นายธีระ วงศ์สมุทร ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งบประมาณของภาครัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และกระตุ้นด้าน
โดยนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้นำเสนอข้อมูลในภาพของจังหวัดหนองบัวลำภู ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร 60,776.บาท ต่อคนต่อปี เป็นลำดับที่ 75 ของประเทศ และในปีงบประมาณ 2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาจังหวัด 180,249,100 บาท และในปีงบประมาณ 2564 จังหวัดหนองบัวลำภู เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 208,655,000 ล้านบาท แบ่งเป็นงบจ่ายประจำ 45,314,000 ล้านบาท งบลงทุน 163,341ล000 ล้านบาท ซึ่งในส่วนนี้คณะอนุกรรมการกลุ่มจังหวัด ได้ปรับลดงบประมาณลง 5 ล้านบาทคงเหลืองบประมาณ 203,655,000 ล้านบาท เป็นงบรายจ่ายประจำ 40,314,000 ล้านบาท งบลงทุน 163,341,000 ล้านบาท
ด้านนายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้นำเสนอข้อมูลของจังหวัดหนองบัวลำภู เพิ่มเติมต่อคณะกรรมาธิการฯ โดยจังหวัดหนองบัวลำภู วางเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดในปี 2561-2565 ให้เป็น”หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว” มีประเด็นการพัฒนาจังหวัดและตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมาย ทั้ง 5 ด้านไม่ว่าจะเป็นวิถีทางด้านการเกษตร การพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง”แพรพรรณลุ่มภู” การแก้ปัญหาด้านการเกษตร ซึ่งเกษตรกรต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลักในการทำการเกษตร หากปีไหนมีปริมาณน้ำฝนน้อย ทำให้เจอปัญหาแล้ง หากปีไหนปริมาณฝนมาก ทำให้เจอปัญหาน้ำท่วม โดยเฉพระในปีนี้ ขณะนี้มีปริมาณน้ำฝนที่กักเก็บไว้ ไม่ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ทางจังหวัดจึงได้จัดทำงบประมาณเน้นไปที่การพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร

นอกจากนั้นนายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ยังได้นำเสนอแผนงาน-โครงการและงบประมาณที่ใช้จ่ายในส่วนของ อบจ.ทั้งงบพัฒนาและงบปกติ รวมถึงการบูรณาการร่วมกับเทศบาลและ อบต.ในพื้นที่โดยเฉพาะกรณีถนนที่ชำรุดรอการแก้ไข นอกจากนั้นยังมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เสนอประเด็นปัญหาในการพัฒนาพื้นที่ด้วยงบประมาณที่มีจำกัด เพื่อขอให้สภาผู้แทนรับไปพิจารณาและแก้ไขระเบียบในการปฏิบัติงานด้วย
จากนั้น นายไชยา พรหมา ประธานคณะกรรมาธิการศึกษา การจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่าการนำคณะกรรมาธิการ การจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่มาร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ของจังหวัดหนองบัวลำภู ในวันนี้เพื่อติดตามการใช้งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ 2563 และความคาดหวังที่จะได้รับงบประมาณในปี 2564 ให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงปัญหารวมถึงรับทราบปัญหาของงบประมาณที่รัฐบาลขอกู้เงินที่จะกระจายเม็ดเงินสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่ผ่านมา อาจจะมีปัญหาเนื่องจากเม็ดเงินมีไม่เพียงพอ ซึ่งจะเกิดผลกระทบต่อการพัฒนาทุกจังหวัด และในขณะเดียวกันการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ ยังได้กำชับ ให้ใช้งบประมาณคุ้มค่า ตรงความต้องการของประชาชนมากที่สุด
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู