(ชมคลิป)ชาวมหาสารคาม ร่วมรำบวงสรวงครบรอบ 155 ปี

ชาวมหาสารคาม ร่วมรำบวงสรวงครบรอบ 155 ปี รำลึกวันสถาปนาเจ้าเมืองคนแรกพร้อมวาพานพุ่มสักการะอนุสาวรีย์พระเจริญราชเดชผู้สร้างเมืองมหาสารคาม
วันที่ 22สิงหาคม 2563 ที่อนุสาวรีย์พระเจริญราชเดช สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (หนองข่า) อ.เมืองมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีบวงสรวง และวางพานพุ่มสักการะอนุสาวรีย์พระเจริญราชเดช ครบรอบ 155 ปี วันสถาปนาเมืองมหาสารคาม โดยมี นายนราธร ศรประสิทธิ์ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน สวมเสื้อผ้าถุงเสื้อเหลืองทัดดอกสีลาวดี ร่วมกันรำบรวงสรวง และวางพานพุ่ม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และรำลึกถึงคุณความดีของเจ้าเมืองคนแรก ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้แสดงออกถึงการเคารพบูชาเชิดชูเกียรติ รำลึกถึงคุณความดีเจ้าเมืองมหาสารคาม และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์รณรงค์สร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่น การอยู่ร่วมกันของชาวเมืองมหาสารคามอย่างสร้างสรรค์สามัคคี ปรองดอง แสดงออกถึง ความมีวัฒนธรรมอันดีงามส่งต่อแก่ลูกหลานสืบไป ท้าวมหาชัย(กวด) ถือเป็นหนึ่งเจ้าเมืองในภาคอีสานที่มีความสามารถทั้งทางโลก และทางธรรม มีสติปัญญารอบรู้ และมีความกล้าหาญในการรณรงค์ศึกสงคราม ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมที่สูงส่ง ยากจะหาใครไม่รู้จัก นับเป็นเวลา 155 ปี ที่ปรากฏชื่อบ้านนามเมืองมหาสารคาม เป็นนามมหามงคล ที่ได้รับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พุทธศักราช 2408 และโปรดเกล้าฯให้ท้าวมหาชัย(กวด) เป็น พระเจริญราชเดช ตำแหน่งเจ้าเมืองมหาสารคาม ด้วยความอุตสาหะวิริยะ ทำให้เมืองมหาสารคามเจริญเติบโตขึ้นจนกระทั่งถึงปลายปีพุทธศักราช 2422 ได้ถึงแก่อนิจกรรม ในขณะที่มีอายุเพียง 43 ปีเศษ และอยู่ในตำแหน่งเจ้าเมือง 15 ปี ปัจจุบันเมืองหาสารคามมีอายุได้ 155 ปี มีการพัฒนาเรื่อยมาเป็นลำดับจนเป็นศูนย์กลางการศึกษา สมญานามว่า เมืองตักศิลานคร