(ชมคลิป)สกสค.หนองบัวลำภู สัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานต้นสังกัดที่หักเงินสงเคราะห์รายศพ สมาชิก ช.พ.ค. และ สมาชิก ช.พ.ส.


เมื่อวันที่ 21 สค.63 ณ ห้องประชุมชวนพิศ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู เปิดการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำการหักเงินสงเคราะห์รายศพของสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งคณะกรรมการ สกสค. มีภารกิจหลักในการจัดสวัสดิการสวัสดิภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติให้เจริญก้าวหน้า
ดร.สุเทพฯผอ.สกสค.จ.หนองบัวลำภู กล่าวว่าปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาที่เป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา( ช.พ.ค.) และการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรสถึงแค่ความตาย ( ช.พ.ส.) จึงเป็นสวัสดิการหนึ่งที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.มุ่งมั่นดำเนินการเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีหลักประกันความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพไม่ต้องวิตกกังวลถึงครอบครัวในอนาคตเมื่อตนถึงแก่ความตาย และโดยเจตนารมณ์การดำเนินการ ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.เป็นการกุศลและให้สมาชิกได้ทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่ความตาย
ผอ.สกสค.จ.หนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเงิน ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู กับหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำการหักเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ประกอบกับมีประกาศใช้ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำเนินการ จึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องรวมทั้งรับทราบปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงานหักเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ได้จัดทำรายละเอียดบัญชีเงินเดือน หรือเงินบำนาญที่ทำการหักเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ได้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ที่ถูกต้องและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมภารกิจให้ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในขณะเดียวกัน ผอ.สุเทพฯยังได้เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุเกิน 35 ปีและอายุไม่เกิน 60 ปีนับถึงวันที่ 31 ธค.2563 ที่ยังไมได้สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.เป็นกรณีพิเศษครบรอบ สกสค. 68 ปี สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู จึงขอให้ไปสมัครเป็นสมาชิกได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 15 มกราคม 2564 ณ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่ และอยากฝากไปยังสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ที่ขาดการชำระเงินรายศพของสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ให้ไปติดต่อกับ สำนักงาน สกสค.ของจังหวัดนั้นๆ ดร.สุเทพฯกล่าวด้วยความเป็นห่วงสวัสดิการของญาติสมาชิกที่ถึงแก่กรรม แต่ไร้สวัสดิการที่จะได้รับเมื่อถึงวันเวลาที่เราต้องพรากจากกัน
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู