ขอนแก่น-โรงพยาบาลชุมแพ และเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชุมแพ จัดประชุมวิชาการ มุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

วานนี้ (20 ส.ค.63) ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลชุมแพ พญ.ดวงพร อัศวราชันย์ ผอ.รพ.ชุมแพ ได้มอบหมายให้ นพ.จันทร์โท ศรีนา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพ ภายใต้แนวคิด New Era of Health in New Normal โดยมี รศ.นพ.ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ ประธานคณะทำงานด้านวิชาการ และ ดร.ถนัต จ่ากลาง สาธารณสุขอำเภอชุมแพ เป็นผู้นำในการจัดงาน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรโรงพยาบาลชุมแพ และเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชุมแพ ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาด้านวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพให้แก่ผู้รับบริการและประชาชน เป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ทำงาน การจัดการความรู้ การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้

ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น ส่งวิทยาจารย์เข้าร่วมวิพากษ์ผลงาน เพื่อให้มีความถูกต้องตามระเบียบวิธีการวิจัย มีผลงานของบุคลากรโรงพยาบาลชุมแพ และเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชุมแพ เข้าร่วมการคัดเลือกและนำเสนอ จำนวน 33 เรื่อง โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มงานวิจัย กลุ่มนวัตกรรม และกลุ่ม CQI (Continuous Quality Improvement) ซึ่งผลงานเหล่านี้เป็นการพัฒนาผลงานวิจัยจากงานประจำ ( Routine to Research) พัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดยุคแห่งสุขภาพดีวิถีใหม่ และยังได้รับฟังการบรรยายพิเศษ จาก ดร.ถนัต จ่ากลาง เกี่ยวกับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงในยุคโควิด-19 และการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้โรงพยาบาลชุมแพ และเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชุมแพ สามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อยอด ให้เกิดประโยชน์ คือผลงานที่ดีต่อผู้รับบริการและประชาชนต่อไป