มุกดาหาร (ชมคลิป)ร่วมใจจัดการกำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน


ชาวมุกดาหารร่วมใจจัดการกำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน และซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นายสุวิทย์ จันทร์หวร (จัน-หะ-วอน) รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการชาวมุกดาหารร่วมใจจัดการกำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน และซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้า ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เพื่อรวบรวมขยะอันตราย เช่น หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย ตลับหมึกเครื่องพิมพ์และถ่ายเอกสาร ฯ จากทุก อปท. และหน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานส่งเสริมกรปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมโครงการนี้ฯ จัดขึ้นตามที่คณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารเป็นเจ้าภาพรวบรวมและนำขยะอันตรายจากหมู่บ้าน/ชุมชนไปกำจัดตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการจัดการคัดแยกขยะและนำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ /มุกดาหาร