รองพ่อเมืองศรีสะเกษ เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในชนบท ที่อำเภอเบญจลักษ์


เมื่อเร็วๆนี้ ที่สนามข้างที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายสมชัย คล้ายทับทิม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในชนบท โดยมี นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.สุรจิต เอี่ยมธรรม นายอำเภอเบญจลักษ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
นางสว่าง กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีกิจกรรมประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 13 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช โดยศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษและศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ คลินิกดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดิน คลินิกสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ คลินิกประมง โดยสำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ คลินิกสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ คลินิกบัญชี โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ คลินิกชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ
คลินิกกฎหมาย โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ คลินิกเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เกษตรและสหกรณ์ข้าว โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ คลินิกหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดศรีสะเกษ คลินิกอารักขาพืช โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ คลินิกยางพารา โดยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ และคลินิกข้าว โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ
ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ให้ได้รับความรู้ด้านวิชาการและการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร เป็นการสร้างภาพพจน์และภาพลักษณ์ด้านวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อประชาชนในชนบทจังหวัดศรีสะเกษ ต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน