ศรีสะเกษ- เปิดโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์รวมใจภักดิ์รักษ์วัฒนธรรมไทยก้าวสู่ชีวิตวิถีใหม่ เฉลิมพระเกียรติฯ


เมื่อเร็วๆนี้ ที่วัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ นายสมชาย เชื้อจีน ผอ.ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์รวมใจภักดิ์รักษ์วัฒนธรรมไทยก้าวสู่ชีวิตวิถีใหม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ซึ่ง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไพรพัฒนา จัดขึ้น โดยมี พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา และประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา พร้อมด้วย นายบุญชู บุดห์ดา เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอภูสิงห์ นายถนัด สีดา นายก อบต.ไพรพัฒนา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน จิตอาสา ประชาชนและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ร่วมกิจกรรม
พระครูโกศลสิกขกิจ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีกิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระภิกษุ-สามเณร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดและปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่าบริเวณวัดไพรพัฒนา และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์อันเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติอันเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้เหนือเกล้า เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน เพื่อส่งเสริม สืบสาน งานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยใช้ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมเป็นเครื่องแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการรวมกลุ่มจิตอาสาทำความดีถวายพระราชกุศล.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน