หนองบัวลำภู-สมาคมชาวมัธยมศึกษาอาวุโสแห่งอุดรธานีและหนองบัวลำภู เลื่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี

สมาคมชาวมัธยมศึกษาอาวุโสแห่งอุดรธานีและหนองบัวลำภู เลื่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2563 เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แพร่ระบาด ระลอกที่ 3 อย่างรุนแรง เป็นการประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม( Video Conference) ถึงสมาชิก

วันนี้(7 พค.64)ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นายคำพันธ์ พระเอก นายกสมาคมชาวมัธยมศึกษาอาวุโสแห่งอุดรธานี และหนองบัวลำภู ว่าด้วยสมาคมชาวมัธยมศึกษาอาวุโสแห่งอุดรธานีและหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ตามข้อบังคับสมาคมฯจะต้องสัมมนาวิซาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2563 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เพื่อรายงานกิจการของสมาคมฯ และเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ตามข้อบังคับดังกล่าว
นายกสมาคมชาวมัธยมศึกษาอาวุโสแห่งอุดรธานี และหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ได้แพร่ระบาด ระลอกที่ 3 อย่างรุนแรงมากขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งหากสมาคมฯยังจะต้องดำเนินการประชุมตามรูปแบบและกำหนดการเดิม ย่อมเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้นและอาจเกิดผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสมาชิกและร่วมกันเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือ COVID-19
ที่ประชุมคณะกรรมกรบริหารสมาคมฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 จึงมีมติให้เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2564 ออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยใช้รูปแบบการประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม( Video Conference) จากที่ทำการของสมาคมฯสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ไปยังสมาชิกสมาคมชาวมัธยมศึกษาอาวุโสแห่งอุดรธานี และหนองบัวลำภู ทุกคน นายกสมาคมชาวมัธยมศึกษาอาวุโสแห่งอุดรธานีและหนองบัวลำภู กล่าวทิ้งท้ายขอเชิญชวนสมาชิกเข้ารับฟังการประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู