(ชมคลิป)ศธจ.หนองบัวลำภู คาดหวังครูไทย ยุคใหม่ ใส่ใจ ICT ควบคู่คุณธรรม


วันนี้(7 สค.63)ณ ห้องประชุมโรงแรมภูฟ้ารีสอร์ท อำเภอเมืองหนองบัวลำภู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภูจัดฝึกอบรม ครูไทย ยุคใหม่ ใส่ใจ ICT หลีกหนี COVID 19 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.หนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการอบรม มี ดร.กฤต สุวรรณพรหม รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูในสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้ารับการอบรมพร้อมเรียนรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยี่ในการปฏิบัติงานและการสื่อสาร โดยมี ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผอ.โครงการภาครัฐบริษัทไมโครซอล์ฟ(ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรตลอดการอบรม


นายสันติฯรอง ผวจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่าบทบาทของครูในยุคไอทีนั้นจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์และส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้สื่อเพื่อการศึกษาอย่างเป็นกระบวนการ ได้รับความรู้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างแท้จริง โดยผู้เรียนจะต้องมีความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ขององค์ความรู้กับการค้นคว้า เข้าใจและรู้จักเลือกสรรข้อมูลที่มีอยู่อย่างมากมาย นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งในปัจจุบันนานาประเทศต่างให้ความสำคัญของการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นจึงต้องเอาใจใส่ติดตามเป็นประจำ มิฉะนั้นจะกลายเป็นคนล้าหลัง นอกจากนั้นครูต้องส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองทั้งนอกและในโรงเรียนและตระหนักในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม


ถึงแม้เทคโนโลยีความทันสมัยต่างๆจะมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าในโรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญนั้นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นั้นมีน้อย หรือครูผู้ที่ทำหน้าที่สอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีในโรงเรียนก็ขาดแคลน ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้เกิดปัญหา คือ เด็กไม่ได้รับโอกาสที่จะได้เรียนรู้ความรู้จากโลกอินเตอร์เน๊ต ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่กว้างใหญ่ที่สุดในขณะนี้


รอง ผวจ.หนองบัวลำภู กล่าวฝากข้าราชการครูทุกคนว่าแม้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมาก แต่การอบรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมนั้น ครูจะต้องเป็นผู้อบรมสั่งสอนของควบคู่กันไปกับการเรียนรู้ต่างๆ เป็นการช่วยเตรียมให้นักเรียนมีความพร้อมในการปรับตัวเพื่อการดำรงชีวิตอยู่อย่างเหมาะสม พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ทางด้านไอที ควบคู่กับการมีคุณธรรมจริยธรรมได้แล้วก็จะถือว่า ครูยุคไอทีได้ประสบผลสำเร็จในการพัฒนานักเรียนแล้ว


ด้าน ดร.กฤตฯ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าโครงการฝึกอบรม ครูไทย ยุคใหม่ ใส่ใจ ICT หลีกหนี COVID 19 ในครั้งนี้ต้องการให้สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดหนองบัวลำภู มีรูปแบบหรือโมเดลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 1 รูปแบบ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีรูปแบบและแนวทางการพัฒนานักเรียน ที่คะแน่นผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาให้สูงขึ้น และที่ผ่านมาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาบุคลากร 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไปแล้วนั้น ดังนั้นการอบรมในครั้งนี้จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ต้องการยกระดับการใช้เทคโนโลยี่ที่ทันยุคทันเหตุการณ์โดยเฉพาะการเฝ้าระวังและห่างไกล COVID 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู