มรภ.ศรีสะเกษ ชู “บ้านหนองทามน้อย” ชุมชนต้นแบบใช้คริสต์ศาสนาเป็นพลังสร้างความมั่นคงทางสังคมอย่างยั่งยืน


เมื่อเร็วๆนี้ ที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (มรภ.ศรีสะเกษ) เป็นพิธีในพิธีเปิดโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบาย กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชนต้นแบบ สุขภาวะทางสังคมบนพื้นฐานการใช้คริสต์ศาสนาเป็นพลังแห่งความเอื้ออาทร และการสร้างสังคมมั่นคงทางสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ มรภ.ศรีสะเกษ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง ผู้ช่วยอธิการบดี มรภ.ศรีสะเกษ ผศ.อธิชาติ บุญญยศยิ่ง รอง ผอ.สำนักส่งเสริมบริการวิชาการและงานทะเบียน ผศ.ดร.เชิดศักดิ์ ฉายถวิล รอง ผอ.สำนักส่งเสริมบริการวิชาการ มรภ.ศรีสะเกษ นายก อบต.คำเนียม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม
ดร.ชูวิทย์ กล่าวว่า มรภ.ศรีสะเกษ โดยงานศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบาย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ มรภ.ศรีสะเกษ ในการบริการวิชาการและน้อมนำแนวพระราชดำริ ที่ตอบสนองต่อความต้องการ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมีการคัดเลือกชุมชนที่มั่นคงทางศาสนา มีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งและประชาชนในชุมชนมีความเอื้ออาทรต่อกัน จนสามารถสร้างสุขภาวะทางสังคมที่ดี และมีความมั่นคงให้สอดคล้องกับสังคมได้อย่างยั่งยืน
ซึ่ง มรภ.ศรีสะเกษ ได้พบว่า ชุมชนบ้านหนองทามน้อย ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์ แห่งนี้ ได้มีวัดนักบุญยอแซฟ เป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์ เป็นชุมชนที่มีความมั่นคงทางศาสนาคริสต์ ซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของการปฏิบัติตนตามจารีตประเพณีท้องถิ่น ภายใต้คำสอนของศาสนาคริสต์ อีกทั้งยังเป็นชุมชนที่มีผู้นำที่เข้มแข็งประชาชนในชุมชนมีความเอื้ออาทรต่อกัน จนสามารถสร้างสุขภาวะทางสังคมที่ดีมีความมั่นคง สามารถแก้ไขปัญหาทางความเชื่อของท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ //รายงาน