อุดรธานี – มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโครงการ “Steam for Innovator 2023” นำเสนอแนวคิดการสร้างนวัตกรรมในชุมชน

ที่ห้องประชุม 1 หอประชุมใหญ่สามพร้าว ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี กล่าวเปิดโครงการบ่มเพาะ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนานวัตกรรุ่นเยาว์ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี “Steam for Innovator 2023” และการนำเสนอแนวคิดการสร้างนวัตกรรมในชุมชน (Pitching) ขับเคลื่อนภายใต้โครงการวิศวกรสังคม


ดร.จิรเดช อย่าเสียสัตย์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์ ได้เล็งเห็น ความสำคัญถึงทักษะที่จำเป็นในการส่งเสริม และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษในที่ 21 จึงได้จัดโครงการขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา ในการบูรณาการองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะและคณิตศาสตร์ (STEAM) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะการสร้างนวัตกรรมให้กับนักศึกษา ให้สามารถนำทักษะการสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหา และพัฒนาท้องถิ่นได้ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุข สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยีและวิศวกรรม จำนวน 100 คน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 25 คน รวมจำนวน 125 คน
สำหรับแนวความคิดการใช้หลักสตรีมศึกษา (STEAM EDUCATION) เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ศิลปะ (Arts) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เข้าด้วยกัน

โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาจนเกิดทักษะในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในการดำเนินชีวิต โดยมีปัจจัยสำคัญในการจัดการ เรียนรู้ 3 ส่วน คือ การนำเสนอสถานการณ์ (Presentation Situation) การออกแบบอย่าง สร้างสรรค์ (Creative Design) และการสร้างความจับใจ (Emotional Touch) ผ่านการเรียนรู้ และสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่างๆ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ สมรรถนะ ตลอดจนบูรณาการ การเรียนรู้ สู่การดำเนินชีวิตประจาวัน และต่อยอดองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมเพื่อพัฒนา เเละตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ 21