มุกดาหาร(ชมคลิป)โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
31 07 63 ที่โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ ตําบลร่มเกล้า อําเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร นายสุวิทย์ จันทร์หวร (จัน-หะ-วอน) รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ได้นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลร่มเกล้า และใกล้เคียง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการ แก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรให้มีความรวดเร็ว อย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการ ของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมแล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้บริการเกษตรกร ณ จุดเดียว เพื่อส่งเสริมและ พัฒนาให้เกษตรกรสามารถทําการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
โดยทั้งนี้ในพระราชวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทําโครงการคลินิก เกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว ได้กําหนดจัดงานทุกจังหวัด พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 22-31 กรกฎาคม 2563 และจังหวัดมุกดาหาร ได้กําหนดจัดงานขึ้นในวันนี้ สําหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การบริการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ จํานวน 15 คลินิก การบริการตรวจวิเคราะห์สารพิษในเลือด การจัดแสดงเกษตรกร ต้นแบบด้านการเกษตรดีเด่น การจําหน่าย ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ มีเกษตรกรในพื้นที่ตําบลร่มเกล้า และตําบลใกล้เคียงในพื้นที่ของอําเภอเมืองมุกดาหาร มาร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตรกร กว่า 300 คน
สำหรับ จังหวัดมุกดาหาร มีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสําปะหลัง และยางพารา สัตว์เศรษฐกิจ เช่น โค สุกร และสัตว์น้ำจืด โดยทั้งนี้ทางจังหวัดมุกดาหาร ได้บูรณาการร่วมกันกับทุกกระทรวงเพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของ รัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ นโยบาย ของรัฐบาล

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ มุกดาหาร