การฝึกอบรมตามโครงการสร้างความเข้าใจในการเปิดรับแผนโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานีนางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล อดีต ส.ส.จังหวัดนครรราชสีมา ผู้แทน นายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางมาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมตามโครงการสร้างความเข้าใจในการเปิดรับแผนโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาอุบลราชธานี
ทั้งนี้นายผ่าน โคตรถา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การฝึกอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจกับองค์กรสมาชิกเกษตรกรเกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์แนวทางวิธีปฏิบัติถึงกรอบการให้การสนับสนุน แผน และโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในงบประมาณ 2563 ,เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และถอดสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรกรในปีที่ผ่านมา ,เพื่อให้กลุ่มองค์กรสมาชิกเกษตรกรทราบถึงสถานการณ์การแก้ไขปัญหาหนี้สินและการฟื้นฟูเกษตรกรในปัจจุบันและเพื่อให้ทราบถึงนโยบายแผนงานยุทธศาสตร์และการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูปีงบประมาณ 2564 โดยมีกลุ่มองค์กรสมาชิกเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 525 ราย
นางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล กล่าวว่านับเป็นโอกาสดีที่สมาชิกที่ได้รับการฝึกอบรม จะเข้าใจในเรื่องของการจัดทำแผนและรายละเอียด ขั้นตอนในการจัดทำโครงการฟื้นฟู เพื่อขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งจะได้นำความรู้ไปปฏิบัติและสามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนต่อไป นอกจากนี้ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับสมาชิกที่เข้ารับการอบรมจำนวน 525 ชุด