อุบลราชธานี-คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมนา เรื่อง ” การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร”


เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมไอยรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี นายอภิชาติ ศิริสุนทร ประธานกรรมาธิการที่ดิน นายคำผอง เทพาคำ โฆษกคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งคณะลงพื้นที่อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี จัดสัมนาเรื่อง “การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในภาคการเกษตร รวมถึงการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชที่เหมาะสมกับปริมาณน้ำและสภาพพื้นที่พร้อมทั้งรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ เจียรมาศ นายอำเภอนาตาล เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร” มีนายพินิจศักดิ์ คำวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน กล่าวรายงาน นายรักษ์เทวา คะพิมพ์อุดมลาภ พิธีกร โดยมีนายมารุต องค์สภาพร วิศวกรชลประทานชำนาญการ นายกิตติพงษ์ กาญจนารักษ์ นายช่างชลประทาน วิทยากร บรรยายให้ความรู้เรื่อง แผนงานและบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ว นายติณวัฒน์ คะหาวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “เทคนิคการทำนาใช้น้ำน้อยแต่ประสิทธิภาพสูง” โดยมี จ่าเอกปฐมพงษ์ ชาตรี ปลัดอบต.พังเคน นายสิงหนาท ขันสิงห์ สจ.อุบลราชธานี นายประเทศ ทับทิมหิน ทนายความ นายสมาน แสงสุขวาว นายเลิศชาย หาลาภ รองนายกฯ นายสุวิทย์ คำผลึก เลขานายกฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.อสม.และประชาชน ได้ให้เกียรติเข้าร่วมสัมนาร่วมประมาณ 300 คน


ทั้งนี้ปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เพียงพอเพื่อภาคการเกษตรจะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำให้มีคุณภาพ การจัดสรรน้ำให้เพียงพอ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำต้นทุนและสอดคล้องกับศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตรการเพาะปลูกพืชเหมาะสมของบริบทในแต่ละพื้นที่รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็นผู้ใช้น้ำที่แท้จริงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะและกำหนดนโยบายการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง