อุบลราชธานี-สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 จัดกิจกรรมการสัมมนาฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ

สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 จัดกิจกรรมการสัมมนาฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561

วันที่21 กรกฎาคม 2563 ดร.สุรพล เสนบุญ ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการสัมมนาฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 ประจำหน่วยฝึกอบรมที่ 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 4 และได้รับเกียรติจาก นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ในนามของคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงานการสัมนาฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 การจัดการสัมมนาในครั้งนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำองค์ความรู้ไปพัฒนาคนพิการหรือผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษแต่ละประเภท และทำให้ผู้ข้ารับกรสัมมนามีความเชี่ยวชาญในด้านการสอนคนพิการ
กิจกรรมการสัมนานี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้พัฒนาศักยภาพ และสมรรถภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนามีความรู้ความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ หรือผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีเจตคติที่ดีและถูกต้องเกี่ยวกับคนพิการหรือผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษแต่ละประเภท มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความกระตือรือรั้นในการศึกษา คันคว้าวิจัย หาความรู้ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่องและนำผลการพัฒนาคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ ที่ได้จากการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มาจัดทำรายงาน สะสมผลงาน ต่อยอดองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ หรือผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในการเป็นครูผู้สอนคนพิการ หรือผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยมีจำนวนผู้เข้ารับการสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น 198 คน โดยแบ่งเป็นวิชาเอกการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 27 คน วิซาเอกการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 40 คน วิชาเอกการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการหรือผู้ที่มีความต้องการจำเป็นทุกประเภทที่ได้รับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ 120 คน
และวิชาเอกการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการหรือผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในชั้นเรียน จำนวน 11 คน เเละ ดร.สุรพล เสนบุญ ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม4 ประธานน่วยฝึกอบรมที่4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาทุกสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดี แก่ครูและบุคคลากรในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 ที่สอบเลื่อนตำเเหน่งจากครูเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และครูที่สอบผ่านการบรรจุเข้ารับข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย พร้อมทั้งกล่าวให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ครูทุกคนร่วมกันทำงานด้วยความสำเร็จ และความสมัครสมานสามัคคีซึ่งกันและกัน

ภาพข่าว : ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ รายงาน