ศรีสะเกษ-สสส.พัฒนาโมเดลชุมชนขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ ให้ “ศรีสะเกษ” เป็นเมืองแห่งความปลอดภัย -ปลอดแอลกอฮอล์


เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ จัดโดยหน่วยจัดการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ (Node Flagship) จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ หัวหน้าหน่วยจัดการฯ นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุมด้วย


นายจันทร์ กล่าวว่า หน่วยจัดการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ (Node Flagship) จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการสนับสนุนทุนดำเนินโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะของจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 3 ประเด็น ได้แก่ 1.ประเด็นการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน 2.ประเด็นการจัดการความปลอดภัยทางถนนในชุมชน และ 3.ประเด็นการจัดการปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน โดยสนับสนุนทุนแก่พื้นที่เป้าหมาย จำนวน 30 แห่ง ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 62 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 63 รวม 10 เดือน ก่อให้เกิดผลลัพธ์ ได้แก่ ลดจำนวนคนดื่มสุราเป็นประจำ จาก 2,040 คน เหลือ 824 คน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 60 มีคนเลิกดื่มสุรา ครบ 6 เดือนขึ้นไปที่สามารถเป็นแกนนำต้นแบบเลิกดื่มสุราได้ จำนวนทั้งสิ้น 123 คน คิดเป็นร้อยละ 6.02 ของคนดื่มสุราเป็นประจำทั้งหมด


นอกจากนั้นยังพบว่า เครือข่าย พชอ.เมืองจันทร์ มีเจ้าภาพจัดงานโดยไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็นเงินจำนวน 12 ล้านบาท ส่วนการแก้ไขจุดเสี่ยงในชุมชน สามารถลดอุบัติเหตุทางถนนจาก จำนวน 300 ครั้ง เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 87 ครั้ง โดยลดลงคิดเป็นร้อยละ 71 นอกจากนั้น การแก้ปัญหาภาวะโภชนาการของนักเรียนเป้าหมาย 540 คน มีพฤติกรรมที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14.07 เป็นร้อยละ 61.30 และมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.94
นายจันทร์ กล่าวต่อไปอีกว่า การดำเนินโครงการดังกล่าว ได้เกิดข้อเรียนรู้และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ โดยขอเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการขับเคลื่อนงาน ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การจัดการความปลอดภัยทางถนน และการจัดการปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน โดยขอเสนอให้มอบนโยบายบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์จังหวัด ร่วมกับทุกภาคส่วน รวมทั้งขอเสนอให้ภาคียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมีระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำไป ประมวลผล สังเคราะห์ และขับเคลื่อนมุ่งสู่การเป็น“ศรีสะเกษเมืองปลอดภัย” ต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน

Related posts