ขอนแก่น – ผวจ.ขก. ส่งมอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จากสภากาชาดไทยให้กับโรงพยาบาลชุมแพ

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ลานหน้างานเอกซเรย์ โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานใน พิธีรับ – มอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล มูลค่า 2,500,000 บาท จากสภากาชาดไทยและมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ที่ได้บริจาคให้แก่โรงพยาบาลชุมแพ มีแพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ เป็นตัวแทนรับมอบ และกล่าวรายงาน ความเป็นมา โดยมีนางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ ในฐานะนายกกิ่งกาชาดอำเภอชุมแพสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอชุมแพ แพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมแพร่วมในพิธีในครั้งนี้ด้วย

แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ กล่าวว่า โรงพยาบาลชุมแพ ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาดทั่วไป จำนวน 200 เตียง ในปี พ.ศ.2559 ให้บริการ 11 อำภอ และ 5 จังหวัดไกล้เคียง ซึ่งมีผู้มารับบริการ ในแต่ละวันประมาณ 1,500 คนต่อวัน ทำให้ยังขาดอุปกรณ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญหลายอย่างในการรับรับผู้ปวยและผู้รับบริการสภากาชาดไทยร่วมกับมูลนิธธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงดำเนินการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์สนับสนุนให้กับโรงพยาบาลชุมแพ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อช่วยการในวินิจฉัยที่ถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถช่วยเหลือผู้ปวยได้อย่างประสิทธิภาพ มีอุปกรณ์เครื่องทางการแพทย์ที่ทันสมัย และรองรับผู้ปวยและรับบริการในเขตอำเภอชุมแพ และจังหวัดใกล้เคียง

สำหรับเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลนี้ ยังมีระบบรับภาพแบบดิจิตอลชนิดไร้สายสำหรับถ่ายภาพรังสี ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้งานได้รวดเร็วขอขอบคุณสภากาชาดไทยและมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ที่ท่านได้บริจาคเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 400 mA พร้อมระบบรับภาพแบบดิจิตอลชนิดชนิดไร้สายสำหรับถ่ายภาพรังสี ในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคในครั้งนี้ หลังจากพิธีรับ-มอบ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ ได้นำชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายในโรงพยาบาลชุมแพ ที่ทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการปรับปรุงให้ทันสมัยเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วย และให้เป็นไปตามนโยบายขอนแก่นเมืองสมาร์ทซิตี้ อีกด้วย