ศรีสะเกษ(ชมคลิป)ผบ.นทพ.ตรวจเยี่ยมกำลังพล มุ่งส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา พร้อมเดินหน้าโครงการ 1 บ้าน 1 วัด 1 โรงเรียน ที่ศรีสะเกษ


เมื่อเร็วๆนี้ ที่กองบังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 (นพค.53) อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ พล.อ.พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานตามภารกิจและงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี พ.อ.ประสิทธิ์ เติมชาติ ผบ.นพค.53 ให้การต้อนรับ จากนั้นได้เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบกำจัดผักตบชวาด้วยนวัตกรรมการแปรรูป กองบัญชาการกองทัพไทย และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้ มหาราชัน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53ฯ ฐานการเรียนรู้ของหน่วยฯ


จากนั้นคณะได้เดินทางไปที่โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา ต.อีหล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการ 1 บ้าน 1 วัด 1 โรงเรียน และยังเป็นชุมชนที่ นพค.53 ได้เข้าไปให้การสนับสนุน ปุ๋ย ดินปลูก เมล็ดพันธุ์พืช และพันธุ์ปลา สำหรับเป็นแหล่งผลิตอาหารและนำความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติไปเผยแพร่ภายในครอบครัว ทั้งนี้ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้มอบเมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย ดินปลูก และพันธุ์ปลา ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนประชาพัฒนศึกษาและผู้นำชุมชน ต.อีหล่ำ มอบน้ำดื่มให้กับตัวแทนหมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำเพื่อบริโภค และได้ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารประเภทโปรตีน พร้อมเยี่ยมชมแปลงผักเกษตรอินทรีย์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารให้กับนักเรียนอีกด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน