นครราชสีมา(ชมคลิป)พลังงานไฟฟ้าจากขยะ ช่วยขจัดมลพิษเพื่อโลกสวยงาม#wastesidestory #wastetoenergy #พลังงานไฟฟ้าจากขยะ

โครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อพลังไฟฟ้าจากขยะ “Waste Side Story ” ครั้งที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ระหว่างวันที่ 29-30  มิถุนายน 2563 ที่โรงแรมรายาแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีคุณชฎารันต์ สุนทรเกตุ ผอ.ฝ่ายสำนักงาน กกพ.ประจำเขต 6 (นครราชสีมา) กล่าวเปิดงาน โดยคุณวนิดา วินิจจะกูล อดีตรองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น และคณะ เป็นผู้ดำเนินรายการ ในระหว่างการอบรมฯยังได้เดินทางไปยัง ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครราชสีมา ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายจาก ดร.ทิพย์สุภินทร์ หินชุย ผู้ช่วยโครงการ อีกทั้งคณะฯได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตพลังงานจากขยะเป็นไฟฟ้า

โครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (Waste Side Story) ที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยให้สื่อมวลชนท้องถิ่นเกิดความรู้ความเข้าใจต่อการพัฒนาพลังานไฟฟ้าจากขยะได้อย่างมีนัยสำคัญ และคาดว่าจะทำให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายต่าง ๆ สร้างการมีส่วนร่วมในการผลิตคอนเทนต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าจากขยะเพื่อขยายผลสู่สาธารณชน เป็นไปตามยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน (พ.ศ.2561-2564) คือการพัฒนาการมีส่วนร่วม สื่อสารอย่างเข้าถึง และเข้าใจ

ขณะเดียวกัน รัฐบาลเองมีนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ที่บรรจุเทั้งในแผนพีดีพี  2018 ฉบับล่าสุด กว่า 500 เมกกะวัตต์ ภายในปี 2580  จึ่งเป็นที่มาของการนำเสนอโครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนท้องถิ่น เกี่ยวกับเรื่องการแปรสภาพขยะ ที่เป็นสิ่งปฎิกูลในชุมชนให้กลายเป็นพลังไฟฟ้า ที่สร้างคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ  อีกทั้งในมิติของการทดแทนการนำเข้าพลังงาน และมิติของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

สุดท้ายผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ฝึกผลิตผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบคลิปวิดีโอและคอนเทนต์สำหรับสื่อออนไลน์ในประเด็นเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าจากขยะด้วยเทคนิคการคิดด้วยภาพ เพื่อสื่อสารเรื่องไฟฟ้าจากขยะได้อย่างน่าสนใจ มีวิธีการนำเสนอในเชิงสร้างสรรค์ สื่อสารกระชับ เข้าใจง่าย และมีประสิทธิภาพ