(ชมคลิป)พด.หนองบัวลำภู พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)ลดการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีตกค้างในทรัพยากรดิน น้ำ สิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งผลเสียต่อสุขภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 25 มิย.63 ณ ห้องประชุมชั้นล่างสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ขอนแก่น เปิดการอบรมโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายอดุลย์ ศรีสุพรรณ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 และพี่น้องเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS ร่วมกันพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กลุ่มใหม่ ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 เข้าร่วมประชุม

นายอดุลย์ ศรีสุพรรณ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู กล่าวว่า เกษตรกรรม ถือเป็นอาชีพหลักของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทย การทำการเกษตรในปัจจุบันมุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น เกษตรกรจึงใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีเป็นจำนวนมากส่งผลกระทบให้เกิดมลพิษและสารเคมีตกค้างในทรัพยากรดิน น้ำ สิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งผลเสียต่อสุขภาพ

ในขณะที่กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร จึงได้จัดโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้การทำเกษตรอินทรีย์ โดยการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม (ParticipatoryGuaranteeSystems,PGS) ซึ่งเป็นระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์โดยชุมชน

วันนี้ สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู จึงได้ทำความเข้าใจในการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อการแข่งขันและความปลอดภัยด้านอาหาร ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่และจำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ ของจังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วมเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้เกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับผู้บริโภค เป็นแนวทางอนุรักษ์ฟื้นฟู ความอุดมสบูรณ์ของดิน และสิ่งแวดล้อม

ในการฝึกอบรมครั้งนี้เน้นให้เกษตรกรมีส่วนร่วม และมีระบบควบคุมภายในกลุ่มพร้อมรับการตรวจแปลง ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมมีจำนวน 7 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1 จำนวน 2 กลุ่ม และกลุ่มต่อยอดขั้นที่ 2 จำนวน 5 กลุ่ม จากอำภอเมือง จำนวน 2 กลุ่ม อำเภอโนนสัง จำนวน 1 กลุ่ม อำเภอนากลาง จำนวน 1 กลุ่มและอำเภอสุวรรณคูหา จำนวน 3 กลุ่มมีผู้เข้าอบรมทั้งหมดจำนวน 75 ราย

ในขณะที่ นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ขอนแก่น กล่าวว่าดินเป็นทรัพยากรที่สำคัญของมนุษย์ ดินเป็นแหล่งที่มาที่สำคัญของธาตุอาหารและน้ำตามธรรมชาติที่ค้ำจุนพืชและสัตว์ให้เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ในป่าก่อนถูกทำลายเพื่อนำที่ดินมาใช้ทำการเพาะปลูก ธาตุอาหารพืชในดินจะสะสมหมุนเวียนอยู่บนผิวดินอย่างอุดมสมบูรณ์ ถ้าเกษตรกรมีความรู้และเข้าใจในความสำคัญของดิน ดินก็จะเสื่อมสภาพช้าในทางตรงข้ามถ้าเกษตรกรไม่เข้าใจและไม่รู้จักความสำคัญของดินการเสื่อมโทรมของดินจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

ดินเป็นต้นกำเนิดของความเจริญทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีกินดีของมนุษย์ ดินดีจะส่งผลให้เกิดผลิตผลทางการเกษตรที่ได้ผลดี ถ้าดินเลวผลิตผลการเกษตรมักล้มเหลวประชาชนอดอยากขาดแคลนอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดินจึงเสมือนเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของชาติที่ทุกคนจะต้องสงวนไว้ ทรัพยากรนี้จะหมดไปอย่างรวดเร็วเมื่อมีการใช้ดินเพื่อการเพาะปลูกอย่างไม่ระมัดระวังและขาดความรู้ ดังนั้นผู้ที่ทำการเพาะปลูกจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้และการอนุรักษ์ดินเป็นอย่างดีเพื่อที่เราจะได้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแหล่งนี้เพื่อการเพาะปลูกและให้เป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลานเหลนของเราได้ตลอดไป
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู