เลย – อำเภอด่านซ้ายจัดประกวดหน้ากากผีตาโขน ชิงถ้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในงานผีตาโขน 67

 


จังหวัดเลย โดยอำเภอด่านซ้าย, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเลย,สภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย, สภาวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย, เครือข่ายศิลป์สร้างสรรค์เมืองด่านซ้าย และหอศิลป์เบิกกะบานสวนสร้างสรรค์ กำหนดจัดการประกวดหน้ากากผีตาโขน ชิงถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลภายใต้แนวคิด“ ผีตาโขนพลังแห่งการสร้างสรรค์” หรือ “ Phi Ta Khon The Power of Creativity” โดยแสดงถึงอัตลักษณ์ จิตวิญญาณ และศิลปะการละเล่นผีตาโขน ของชาวอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ที่พร้อมพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของชาวด่านซ้าย จังหวัดเลย (Soft Power) สู่สากล รวมทั้งจะนำไปสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับอำเภอด่านซ้าย และ จังหวัดเลย (Creative Economy Development) รวมทั้งสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อนำผีตาโขนขึ้นทะเบียนสู่มรดกโลกวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการยกระดับและพัฒนาอย่างยั่งยืนในการทำหน้ากากผีตาโขน ทั้งในรูปแบบอัตลักษณ์ที่งดงาม และการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม โดยการนำความคิดสร้างสรรค์และศิลปะร่วมสมัยมาพัฒนาส่งเสริม สู่การพัฒนา ขับเคลื่อน และยกระดับสู่งานเทศกาลระดับโลก ภายใต้แนวคิด “ ผีตาโขนพลังแห่งการสร้างสรรค์” หรือ“ Phi Ta Khon The Power of Creativity”


รูปแบบการประกวดจัดการประกวดหน้ากากผีตาโขน โดยนำส่งผลงานที่ทำสำเร็จแล้วมาส่งผลงานเข้าประกวด ณ บูธวัฒนธรรม (หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย) จังหวัดเลย ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00 -16.00 น. โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท การประกวดหน้ากากผีตาโขน ที่มีความสวยงาม แสดงอัตลักษณ์ของผีตาโขนด่านซ้ายได้อย่างสมบูรณ์ชัดเจนประเภท ประชาชนทั่วไป
1. การประกวดผลงานหน้ากากผีตาโขน อัตลักษณ์งดงาม [ฺBeautiful Identity]
2. การประกวดผลงานหน้ากากผีตาโขน จิตวิญญาณสร้างสรรค์ [Creative Spirit]
การประกวดหน้ากากผีตาโขน ด้วยศิลปะความคิดสร้างสรรค์ที่สวยงามโดดเด่น โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์รูปแบบของหน้ากากผีตาโขนไว้ได้อย่างครบถ้วน ประเภท เด็ก เยาวชน นักเรียนและนักศึกษา อายุไม่เกิน ๑๘ ปีหลักเกณฑ์การเข้าร่วมประกวด
1. ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องออกแบบและนำเสนอแนวความคิดของผลงาน แสดงถึงอัตลักษณ์ของผีตาโขน
2. ผู้เข้าร่วมประกวดต้องออกแบบ สร้างสรรค์ขึ้นด้วยแนวความคิดของผู้ประกวดเอง ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำภาพหนึ่งภาพใดมาใช้ และจะต้องไม่ซํ้ากับผลงานที่เคยมีการเผยแพร่มาแล้ว หรือเคยได้รับรางวัลมาก่อนหากมีผู้ทักท้วงหรือทราบว่าเป็นการลอกเลียนแบบถือเป็นโมฆะ และผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว หากมีการละเมิดต่อกฏหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์


3. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของ สำนักงานปกครองอำเภอด่านซ้าย สามารถนำไปใช้ใดๆ ได้ทุกกรณีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในพิธีเปิดงาน ณ เวทีกลางหน้าอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
4. ประกาศและรับรางวัลถ้วยประทานฯและเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภท ในวันจันทร์
5. ผู้เข้าประกวดจะได้รับเกียรติบัตรในการส่งผลงานเข้าร่วมทุกท่าน
6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
รางวัลการประกวด จำนวน 2 ประเภท
ประเภทที่ 1 การส่งผลงานประกวดหน้ากากผีตาโขนภายใต้แนวคิด อัตลักษณ์งดงาม [ฺBeautiful Identity]ประเภท ประชาชนทั่วไปรางวัลชนะเลิศถ้วยประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณและรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ประเภทที่ 2 การส่งผลงานประกวดผลงานหน้ากากผีตาโขน จิตวิญญาณสร้างสรรค์ [Creative Spirit]ประเภท เด็ก เยาวชน นักเรียนและนักศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณและรางวัล 12,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรการสมัครเข้าประกวดทั้ง 2 ประเภทอ่านรายละเอียดแล้วกรอกใบสมัครจากเพจ เฟสบุคส์ของกองประกวดและผู้ดำเนินการจัดงาน กรอกรายละเอียดแล้วส่งได้ใน (อินบอก)เฟสบุ๊ค ดังกล่าว หรือส่งใบสมัครโดยตรงได้ที่ผู้ดำเนินการจัดงาน และสำหรับผู้ส่งใบสมัครทางเฟสบุ๊ค ให้นำตัวจริงมายื่นที่ บูธวัฒนธรรม หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จ.เลย ในวันส่งผลงานเข้าร่วม ประกวด ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 Facebook: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย, ที่ทำการปกครองอำเภอด่านซ้าย, เครือข่ายศิลป์สร้างสรรค์เมืองด่านซ้ายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย หรือทาง E-mail: [email protected], [email protected]


ประเภทที่ 1 ประชาชนทั่วไป การส่งผลงาน(สำเร็จแล้ว) เข้าประกวดหน้ากากผีตาโขนภายใต้แนวคิด อัตลักษณ์งดงาม [ฺBeautiful Identity]
รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
การประกวดหน้ากากผีตาโขน ที่มีความสวยงามโดดเด่น ถ่ายทอด อัตลักษณ์ของผีตาโขนด่านซ้ายได้อย่างสมบูรณ์ชัดเจน มีความประณีตสมบูรณ์ในด้านศิลปะหน้ากากผีตาโขน
ประเภทที่ 2 เด็ก เยาวชน นักเรียนและนักศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปีการส่งผลงาน(สำเร็จแล้ว) เข้าประกวดหน้ากากผีตาโขนภายใต้แนวคิด จิตวิญญาณสร้างสรรค์ [Creative Spirit]
การประกวดหน้ากากผีตาโขน ด้วยศิลปะความคิดสร้างสรรค์ที่สวยงามโดดเด่น โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์รูปแบบของหน้ากากผีตาโขนไว้ได้อย่างครบถ้วน

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย