จังหวัดเลยพร้อมเปิดการรับสมัครเลือก สว.ทั้ง 14 อำเภอ


เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 19 พ.ค.67 ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ (ไช-ยะ-พด) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายอนุกูล ศรีจันทร์งาม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์ นักวิจัยฯ ร่วมเปิดแถลงข่าว”การรับสมัครและ การเลือกสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) มี โดยมีส่วนราชการ ประชาชนผู้ที่มีความสนใจจะลงสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาจากทุกกลุ่มอาชีพ จาก 14 อำเภอ ร่วมแถลงข่าว
นายอนุกูล ศรีจันทร์งาม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย กล่าวว่า เนื่องด้วยอายุของสมาชิกวุฒิสภาจะสิ้นสุดลงในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ 2561 มาตรา 24 กำหนดในการดำเนินการเพื่อเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยให้มีคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่แนะนำอำนวยความสะดวก และรายงานปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเลย สำหรับจังหวัดอื่นๆและปลัดกรุงเทพฯ เป็นประธานและคณะกรรมการระดับอำเภอมีนายอำเภอเป็นประธาน ประกอบกับตามข้อ 12 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ 2567 กำหนดให้ก่อนวันที่อายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 30 วันให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประสานผู้ว่าราชการจังหวัด และ นายอำเภอ เพื่อเตรียมการแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัด และ ระดับอำเภอ
ขั้นตอนการรับสมัครนั้น 20 กลุ่มอาชีพร่วมใจ ขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกัน คือ 1 . ระดับอำเภอฯไม่เกิน 2 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครกระบวนการเลือกระดับอำเภอ เลือกกันเองในกลุ่มโดยลงคะแนนได้ไม่เกิน 6 คน (เลือกตัวเองได้)ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือกในแต่ละกลุ่มแบ่งสายๆละเท่าหรือใกล้เคียงกัน แต่ละสายไม่เกิน 5 กลุ่ม เลือกผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของกลุ่มอื่นกลุ่มละ 1 คน ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือกในระดับอำเภอ การเลือกระดับอำเภอ ๆ ละ 60 คน (กลุ่มอาชีพละ 3 คน ) 2. ระดับจังหวัด ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่เลือกระดับอำเภอ กระบวนการเลือกระดับจังหวัด เลือกกันเองในกลุ่มโดยลงคะแนนได้ไม่เกิน 6 คน (เลือกตัวเองได้)ผู้ได้คะแนน 5 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือกในแต่ละกลุ่ม แบ่งสายๆละเท่าหรือใกล้เคียงกันไม่เกินสี่สาย แต่ละสายไม่เกิน 5 กลุ่ม เลือกผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของกลุ่มอื่นกลุ่มละ 1 คน
2.ระดับจังหวัด ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือกในระดับจังหวัดการเลือกระดับจังหวัด ๆ ละ 40 คน (กลุ่มอาชีพละ 2 คน ) และ 3 .ระดับประเทศ ไม่เกิน 10 วัน นับแต่วันที่เลือกระดับจังหวัด กระบวนการเลือกระดับประเทศ เลือกกันเองในกลุ่มโดยลงคะแนนไต้ ไม่เกิน 2 คน (เลือกตัวเองได้)ผู้ได้คะแนนลำดับที่ 1-10 ของแต่ละกลุ่ม เป็นผู้ได้รับเลือกเป็น ส.ว. ลำดับที่ 33 -35 ของแต่ละกลุ่มอยู่ในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้น
ตามพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 มีผลบังคับใช้ 13 พฤษภาคม 2567 กกต. ประกาศกำหนดวันและเวลารับสมัคร และวันเลือกระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ 14 พฤษภาคม 2567ผู้อำนวยการการเลือกตั้งระดับอำเภอประกาศกำหนดสถานที่รับสมัคร 20 – 24 พฤษภาคม 2567 เป็นวันรับสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 29 พฤษภาคม 2567 วันสุดท้ายประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา, 9 มิถุนายน 2567 วันเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับอำเภอ, วันที่ 16 มิถุนายน 2567 วันเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับจังหวัด, วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับประเทศ เดือน กรกฎาคม 2567 ประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย