จังหวัดเลย จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินในหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จังหวัดเลย จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินในหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน แม่ของแผ่นดินจังหวัดเลย
วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ที่อาคารหอฉันท์ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง อำเภอเมืองเลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ในหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดินแม่ของแผ่นดินจังหวัดเลย เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อยอดขยายผลทุนปัญญา เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านและชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยมี ศาล ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดเลย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะกรรมการเครือข่ายฯ หมู่บ้านและเครือข่ายชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินในจังหวัดเลย เข้าร่วมในพิธี


กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 10 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1. ทำความเข้าใจครัวเรือนโครงการทุกครัวเรือน
2. จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
3. รับสมัครครัวเรือนสมาชิกเข้าร่วมโครงการ
4. จัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็ง
5. ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด
6. จัดตั้งกองทุนป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
7. ประชาคมคัดแยกโดยสันติวิธี
8. ทำกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน (ต่อเนื่อง)
9. การรับรองครัวเรือนปลอดภัย
10. การรักษาสถานะของชุมชนเข้มแข็ง
จังหวัดเลย มีหมู่บ้านจำนวน 919 หมู่บ้าน 50 ชุมชน เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้วจำนวน 440 หมู่บ้าน 14 ชุมชน ยังไม่ได้เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 479 หมู่บ้าน 36 ชุมชน รวมเป็น 515 หมู่บ้าน/ชุมชน โดยกิจกรรมประกอบด้วย 1) ประกาศมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นวาระจังหวัดเลย 2) พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ทุนศรัทธา,ทุนปัญญา) จำนวน 515 หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นเงิน 290,361 บาท

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย