เลย – เปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในระยะเร่งด่วน (Quick Win)


วันที่ 9 เม.ย.67 เวลา 16.30 น. ที่ศาลาประชาคมเรียน นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน ร่วมกับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ปลัดจังหวัดเลย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย กรมทหารพรานที่ 21 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายสามารถ หมั่นนอก ปลัดจังหวัดเลย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลยกล่าวรายงานว่า ตามที่รัฐบาลได้มีเจตนารมณ์ที่จะลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 1 ปี เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนจะส่งผลให้ประเทศมีความมั่นคงสงบเรียบร้อย ประชาชนในประเทศมีความสงบสุข
โดยกำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดเลย ภายใต้ยุทธการ “พิทักษ์ไทเลย 67 ตามแผนบูรณาการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2566-2570 กระทรวงมหาดไทย ให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดเลย แจ้งให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ ดำเนินการ
ปฏิบัติการ Re x-ray โดยให้นายอำเภอในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง และ 7 ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ดำเนินการค้นหาผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อเหตุรุนแรง ผู้เสพ ผู้ติด และผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ ทั้ง 14 อำเภอ ได้กำหนดแผนงานดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน
พฤษภาคม 2567๒ จึงได้กำหนดเปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน (Quick Win) ในพื้นที่ทั้ง 14 อำเภอ

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย