หนองบัวลำภู – องคมนตรี ลงพื้นที่โรงเรียนนำร่องกองทุนการศึกษา

องคมนตรี ลงพื้นที่โรงเรียนนำร่องกองทุนการศึกษา พร้อมสัมมนาทางวิชาการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายโรงเรียนนำร่องในโครงการกองทุนการศึกษาตามแนวพระราชดำริ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นประธานการสัมมนาทางวิชาการ โรงเรียนนำร่องในโครงการกองทุนการศึกษาตามแนวพระราชดำริ โดยมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พล.ต.ต.ศักดิ์ดา เหมือนโพธิ์ ผบก.ภ.จว.หนองบัวลำภู นายสวัสดิ์ แสงขัน ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง นายพระยุง พิสถาน นายก อบต.หนองกุงแก้ว คณะผู้บริหาร คณะครู กรรมการสถานศึกษา และนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. เข้าร่วมสัมมนา

สืบเนื่องจากเมื่อปี 2555 คณะองคมนตรีได้ดำเนินโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี 155 โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เข้าร่วมโครงการ และด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรี สืบสานดำเนินโครงการกองทุนการศึกษาต่อเนื่อง พัฒนาให้ดีขึ้นในทุกมิติต่อยอดให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว เป็นโรงเรียนประถมศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน นำร่องยกระดับการพัฒนาตามหลักการให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ บ่มเพาะให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม และ สำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมาย “มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่สอง มีครูเป็นเสมือนพ่อแม่” ด้วยความร่วมมือของผู้บริหาร คณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน มีภาคีเครือข่ายทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และนักเรียนทุน พระราชทาน ม.ท.ศ. โดยดำเนินการต่อเนื่องมา 5 ปี จนเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม
โรงเรียนสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอบแบบ Active learning โดยใช้เครื่องมือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและเพื่อการเรียนรู้บูรณาการกับวิชาต่างๆ เสริมด้วยเครื่องมือค่ายเสริมทักษะการเรียนรู้รอบด้าน ทั้งทักษะ ชีวิต ทักษะอาชีพ ภายใต้หลักพี่ช่วยน้อง-เพื่อนช่วยเพื่อน ควบคู่ไปกับการใช้ชุดเครื่องมือของมหาวิทยาลัยราชภัฎ อุดรธานี พัฒนาทักษะครูทำให้ครูได้เรียนรู้พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดีขึ้นมาก ผู้ปกครองศรัทธาและเชื่อมั่นในคุณภาพของโรงเรียน
นอกจากนี้ได้ฟื้นฟูเชื่อมโยง บ้าน-วัด-โรงเรียน ให้ใกล้ชิด ผ่านเครื่องมือใต้ร่มพระรัตนตรัย บ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียน เกิดนักเรียนแกน นำด้านคุณธรรม ช่วยกันต่อยอดทำกิจกรรมคุณธรรมอย่างหลากหลายดำเนินการต่อเนื่อง จนเกิดพลังความร่วมมือของชุมชนในทุกกิจกรรม เกิดความยอมรับเชื่อมั่นว่า โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว เป็นบ้านหลังที่สองของนักเรียน มีครู เป็นพ่อและแม่คนที่สองที่คอยดูแลบ่มเพาะให้เด็กเป็นคนดีมีคุณภาพ และเป็นโรงเรียนของชุมชน ที่ยั่งยืนต่อไป
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู ภาพและข่าว