บึงกาฬ – สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ ยกระดับ Soft Power Buengkan สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมยกระดับ Soft Power Buengkan สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ภายในงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี พ.ศ. 2567 นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน นางพัชรนันท์ แก้วจินดา วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ กล่าวรายงานว่า “เนื่องในงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2567 ณ บริเวณนิทรรศการ “สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้” โดยใช้สถานที่ ถนนข้าวเม่า ริมแม่น้ำโขง อำเภอเมืองบึงกาฬ ในการจัดงานได้ประสานความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงาน ภาครัฐเอกชนและภาคีเครือข่าย เพื่อบูรณาการกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการกำหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการสร้างรายได้ด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศิลปะ และวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัด จึงได้นำนโยบายและกรอบทิศทางต่างๆ ของรัฐบาล ได้แก่ “วัฒนธรรมนำเศรษฐกิจ” พร้อมสืบสาน รักษาต่อยอด ขับเคลื่อน 10 นโยบายรองรับ THACCA ผลักดัน 10 นโยบาย Soft Power สร้างเสน่ห์วิถีไทย มาสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดรูปธรรมมากยิ่งขึ้น


โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม สร้างรายได้ จากสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมและสินค้าจากภูมิปัญญาไทย การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใต้จุดเน้นกระทรวงวัฒนธรรมด้าน Soft Power 5F  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยวชุมชน เช่น เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์ ชุมชน ฯลฯ และงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายทางวัฒนธรรม ให้มีบทบาทหรือช่องทางในการพัฒนาศักยภาพ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา การนำเสนอและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคม  และเพื่อเพิ่มบทบาทของหน่วยงานทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง รวมถึงเสริมฐานรากวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็ง

โดยได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เช่น การมัดย้อม ECO Print จากสีธรรมชาติ โดยชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำเจริญ การทำของฝากของที่ระลึก (นาคกี้) โดยชุมชนคุณธรรมวัดศรีสามัคคีธรรม การสาธิตทำอาหารพื้นถิ่น เช่น หมกหม้อปลาน้ำโขง ข้าวผัดแสนพัน และลาบน้ำอ้อมปลาน้ำโขง นิทรรศการผ้าทอพื้นเมือง สาธิตการทำหมากเบ็ง

จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าชมงานงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. 20.00 น.เป็นต้นไป