ขอนแก่น – แถลงงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทบ้านขอนแก่น ประจำปี 2567


ที่เฮือนอีสาน หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น ได้ทำการแถลงการจัดงาน สืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทบ้านขอนแก่น ประจำปี 2567  ในวันที่ 11-15 เมษายน ศกนี้ว่า “ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่สืบทอดมาแต่โบราณ ถือเป็นช่วงเวลาของ การเฉลิมฉลองศกใหม่หรือปีใหม่ของคนไทย เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในสมาชิกในครอบครัว หรือชุมชนบ้านใกล้ เรือนเคียง มีกิจกรรมการสรงน้ำพระพุทธรูป การใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว


ประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการประกาศจากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของมนุษยชาติ จากการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม ที่จับต้องไม่ได้ ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ เมืองคาซาเน สาธารณรัฐบอตสวานา กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการดำเนินการส่งเสริม สืบสาน และกำหนดมาตรการขับเคลื่อน แนวทางการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ระดับชาติ ตลอดจนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์คุณค่าสาระของประเพณีสงกรานต์ให้เป็นที่รับรู้แก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติเนื่องด้วยประเพณีสงกรานต์มีการเฉลิมฉลองทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย ตามภูมิหลังทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมที่แตกต่างกัน อันบ่งชี้ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีจุดร่วมกัน เพียงหนึ่งเดียว ทั้งยังสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ ของมนุษย์ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและประเทศ


ประเทศไทยจึงกำหนดจัดงาน Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า
มหาสงกรานต์ 2567 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง และท้องสนามหลวง เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอด กิจกรรมการท่องเที่ยวผ่านเทศกาลงานประเพณีในประเทศไทย ที่เป็นที่นิยมในระดับนานาชาติ และกำหนดจัดขบวนรถสงกรานต์ ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของกลุ่มจังหวัด เข้าร่วมขบวนแห่ในครั้งนี้ด้วย (จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชลบุรีจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครศรีธรรมราช) เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงาม และเฉลิมฉลองที่องค์การยูเนสโกประกาศให้ “สงกรานต์ในประเทศไทย” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงประชาสัมพันธ์งานสงกรานต์ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล


จังหวัดขอนแก่น ได้จัดงานสงกรานต์ในหลายพื้นที่ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว เช่นงานสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว, งานทรงน้ำสมมา วันทาพระลับ ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง, งานประเพณีสงกรานต์อีสานดั้งเดิม ณ วัดไชยศรี และงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทบ้านขอนแก่น ประจำปี 2567 ณ บริเวณบ้านโบราณ “เฮือนโบราณ วิถีไทบ้านขอนแก่น” หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น


สำหรับการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทบ้านขอนแก่น กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่
11 – 15 เมษายน 2567 ณ บ้านโบราณ “เฮือนโบราณ วิถีไทบ้านขอนแก่น” หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น กิจกรรม ประกอบด้วย 1. พิธีเปิดงาน (วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗) ณ บริเวณบ้านโบราณ “เฮือนโบราณ วิถีไทบ้านขอนแก่น” หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น มีกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม เช่นการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์, พิธีสรงน้ำพระพุทธพระลับ พระธาตุขามแก่น (องค์จำลอง),พิธีสรงน้ำพระสงฆ์มหาเถรานุเถระ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม

2. ขบวนแห่สงกรานต์ (วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567) ประกอบด้วย
ขบวนที่ 1 อัญเชิญพระพุทธพระลับ ขบวนที่ 2 ตำนานนางสงกรานต์ ประจำปี 2567 ขบวนที่ 3 ขบวนหุ่นเชียงยืน,ขบวนกลองยาว ขบวนที่ 4 ขบวนแห่น้ำดอกไม้(จาก 26 อำเภอ) ขบวนที่ 5 ขบวนเริงรื่นชื่นสงกรานต์รำวงเริงสงกรานต์ 4 ภาษา

3. การประกวดต้นดอกไม้(วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567) ประชาชนในพื้นที่นำต้นดอกไม้ จำนวน
198 ต้น จากทุกพื้นที่ในจังหวัด มาแสดงตลอดการจัดงาน และกำหนดประกวดต้นดอกไม้
4. การประกวดตบประทาย (ก่อเจดีย์ทราย) (วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567) ทุกอำเภอ
ร่วมกิจกรรมตบประทาย (ก่อเจดีย์ทราย) 5. การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567) พบกับนางสงกรานต์ ประจำปี 2567 แอนโทเนีย โพซิ้ว มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2023 และรองมิสยูนิเวิร์ส 2023
6. กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดง ศาสตร์ ศิลป์ ถิ่นหมอลำ โดยมีการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมจากอำเภอ ทุกอำเภอ ในทุกวัน และการแสดงศิปลวัฒนธรรมหมอลำ อาทิเช่น
วันที่ 12 เมษายน 2567 การแสดงจากศิลปินวง “อรดีแบรนด์” วันที่ 13 เมษายน 2567 การแสดงจากศิลปินหมอลำคณะระเบียบวาทะศิลป์ อาทิ ท๊อป นรากร, ต้าวหยอง, แต้ว สุกัญญา, ท๊อป ธนาชัย
วันที่ 14 เมษายน 2567 การแสดงศิลปวัฒนธรรมหมอลำพื้นบ้านจาก สภาวัฒนธรรมจังหวัด
ขอนแก่น และการแสดงแสง สี เสียง 7. กิจกรรมเสริมสิริมงคลอุโมงค์ดอกคูน ยาวกว่า 40 เมตร ภายใต้แนวคิด “มนต์ธารา ศรัทธาสายมู”


8. การแสดง/จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่หลากหลาย เช่น ตลาดเก่าเล่าเรื่องเมืองขอนแก่น การ จำหน่ายสินค้า ณ เฮือนโบราณ, การจำหน่ายคาราวานสินค้า เป็นต้น ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น และนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ได้มาเที่ยวงานสงกรานต์ที่ขอนแก่น เราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงาม และเป็นการ
เฉลิมฉลองที่องค์การยูเนสโกประกาศให้ “สงกรานต์ในประเทศไทย” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ

นอกจากนั้นยังได้มีการจัดงานมหาสงกรานต์ เทศกาลดอกคูณเสียงแคน ถนนข้าวเหนียว ในปี 2567 นี้ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย สนุกกว่าทุก ๆ ปีอีกด้วย